2015

ISSN  2222-5501 Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. № 1 (9)

СТАТТІ

 1. Єчкало Ю.В. Засоби навчання комп’ютерного моделювання в курсі фізики
 2. Заря Л.О. Науково-педагогічне вирішення питань формування інтересу до музики
 3. Модло Є.О. Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні
 4. Невмержицька О.В. Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін
 5. Олішкевич С.В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі
 6. Чепіль М.М. Краєзнавство як чинник патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
 7. Янченко Т.В. Науково-практична діяльність Дніпропетровської досвідно-педологічної станції (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.)
 8. Бондаренко З.П. Формування здорового способу життя студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи
 9. Карпенко О.Є. Правові засади розвитку опіки над дітьми у Польщі (1945–1961 рр.)
 10. Ніколенко Л.М. Середовище соціальної взаємодії у студентському громадському об’єднанні
 11. Гладуш В.А., Баранець Я.Ю. До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу
 12. Борисова А.О. Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
 13. Ващило О.В. Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів
 14. Волкова Н.П., Батраченко І.Г. Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки
 15. Гирич З.И. Особенности конструирования тестов, ориентированных на тюркоязычную аудиторию
 16. Євсюков О.Ф. Ефективність процесу самоосвіти майбутніх викладачів вищої аграрної школи в умовах магістратури
 17. Завгородня А.І. Системоутворюючі категорії економічної компетентності
 18. Корж О.Ю., Корчікова І.В. Психологічні чинники ставлення студентів до педагогічного процесу
 19. Манохіна І.В. Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі
 20. Мартиненко М.Ю. Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання
 21. Míjlik О.А., Pliuschai А.А., Оníschenko М.Y. Pautas metódicas del trabajo con el texto temático en la clase del idioma extranjero
 22. Ніколаєску І.О. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 23. Пейчева О.О., Келембет Р.В. Бар’єри міжособистісної взаємодії суб’єктів процесу оволодіння іноземними мовами у ВНЗ
 24. Плаксін А.А. Формування дидактичної культури майбутніх викладачів ВНЗ МВС: контекстний підхід до відбору змісту освіти
 25. Райхман Є.І. Науково-дослідна робота майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічний феномен
 26. Романюк С.М. Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи
 27. Сапожников С.В. Місія та метасистеми вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення
 28. Тарнопольський О.Б. Побудова середнього курсу навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ
 29. Тернавська Л.М., Шауерман О.А. Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології
 30. Трішкіна Н.І. Cучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю
 31. Чеховська М.В. Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування
 32. Гайдар М.М. Встановлення автономії у студентів-філологів у навчанні письма за допомогою проектного методу
 33. Глазкова І.Я. Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ
 34. Луганцева О.Г. Тренінговий цикл як конструктивний елемент тренінгової технології навчання
 35. Стрюк А.М., Рассовицька М.В. Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей
 36. Білоус О.С. Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога
 37. Drach A.S. Hyperfiction: the ambiguities of non-linear text
 38. Кабанова М.Р., Черняк Н.А. Формирование профессиональной направленности и интерактивные технологии в подготовке будущих психологов
 39. Кладкова Т.А. Об’єкти контролю англомовних мовленнєвих компетентностей майбутніх психологів
 40. Макарова К.Г. Використання ігрових технологій у процесі формування культури ділового спілкування майбутніх перекладачів
 41. Ольховська А.С. Курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом» у структурі фахової підготовки перекладачів
 42. Розумна Т.С. Формування комунікативної компетентності в інтерактивному навчанні іншомовного спілкування
 43. Сімкова І.О. Загальні передумови методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері
 44. Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти

ISSN  2222-5501 Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. № 2 (10)

СТАТТІ

 1. Дубчак Л.М. Концепція творчої ресоціалізації Марека Конопчинського
 2. Лучанінова О.П. Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в умовах соціально-гуманітарної кризи
 3. Невмержицька О.В. Мистецтво життєтворення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського
 4. Samochwal O.O. Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland
 5. Сапожников С.В. Особливості сучасної вірменської системи підготовки педагогічних працівників
 6. Сиротін О.С. Аналіз досвіду професійної підготовки викладачів вищої школи у США
 7. Карпенко О.Є. Прийомна сім’я як інституційна форма опіки над дітьми у Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
 8. Кримчак Л.Ю. Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт у їх підготовці до самостійного життя
 9. Курінна С.М. Педагогічний супровід процесу соціалізації дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу
 10. Антибура Ю.О. Індивідуальне навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічна проблема
 11. Коваль Н.І. Громадянське виховання старшокласників з порушеннями інтелекту в психолого-педагогічній літературі
 12. Ніколенко Л.М. Педагогічна підтримка процесу формування соціально спрямованих лідерських якостей майбутніх корекційних педагогів
 13. Батраченко І.Г. Основні підходи до навчання життєвої антиципації
 14. Бухало О.Л. Організаційно-педагогічні умови емоційного виховання дітей раннього віку
 15. Дніпрова О.А. Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку
 16. Коршевнюк Т.В. Субъект-субъектное и субъект-объектное взаимодействие как психологическая основа формирования содержания школьного биологического образования
 17. М’ясоїд Г.І. Виїзний міждисциплінарний урок: професійна орієнтація та її варіації
 18. Білоус О.С. Творча активність як важлива характеристика професіоналізму сучасного педагога музики
 19. Бондаревська О.М. Реалізація положень компетентнісного підходу у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів
 20. Волкова Н.П. Визначення основних функцій, рис та якостей сучасного педагога в руслі виховання соціально здорових школярів
 21. Гальченко О.Ю. Використання активних методів у навчанні професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах
 22. Демченко Д.І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки представника юридичної професії
 23. Кожушко С.П. Формування компетентності майбутніх фахівців у сфері туризму до професійної взаємодії (педагогічні умови)
 24. Козинець І.І. Культура мовлення як показник загальної культури особистості
 25. Лашкул В.А. Експериментальне дослідження професійно-етичної підготовки майбутніх лікарів ветеринарної медицини
 26. Мантуло Н.Б. Історичні витоки формування соціальної відповідальності
 27. Меняйло В.І. Підготовка фахівців дослідницько-інноваційного типу як головне завдання вищої освіти
 28. Мишак О.О. Педагогічна діяльність викладача вищого аграрного навчального закладу в умовах гуманізації освіти
 29. Мовчан Д.О. Структура електронного навчання Всесвітньої митної організації
 30. Олійник І.В. Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи
 31. Pavlenko O., Timchenko-Mikhailidi N., Triakina O., Pugach V. The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations
 32. Пахомова Т.А. Использование художественных текстов в процессе формирования у студентов-магистрантов профессиональной иноязычной компетентности филолога
 33. Пейчева О.О., Келембет Р.В. Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів на заняттях з іноземної мови
 34. Петришин Л.Й. Педагогічна стратегія професійної підготовки креативних соціальних педагогів
 35. Погромська Г.С., Махровська Н.А. Методичні аспекти викладання дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» для студентів-інформатиків
 36. Самодрин А.П. Профільно-професійний вимір освіти у регіоні
 37. Сущенко Р.В. Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту
 38. Теплицька А.О. Задача як вид навчального завдання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів
 39. Токарєва А.В., Яланська М.М., Кузнецова К.С.  До питання визначення сучасного стану медіаосвіти в Україні
 40. Чеховська М.В. Аналіз професійної підготовки педагогічних кадрів Республіки Болгарія
 41. Shauerman O. Creative approaches and methods in english language teaching: a practical view
 42. Шишко А.В. Комунікативна компетенція як складова педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови
 43. Шкурко Е.В. К проблеме обучения аннотированию текстов
 44. Stifurak W.E. Psychologische merkmale der berufsausbildung der künftigen fachkräfte der tourismusindustrie]{Psychological features of professional formation of future specialists in tourism
 45. Ващило О.В. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення
 46. Муц Л.Ф. Технології «E-learning» в системі мовної підготовки іноземних громадян
 47. Розумна Т.С.  Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ
 48. Shtifurak A.V. CLIL: subject – matter and language learning integration
 49. Зірка В.В., Бикова В.О. Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця
 50. Кондрашова О.В. Педагогічне проектування: стан та перспективи
 51. Матюха Г.В., Ланцева В.С. Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови
 52. Сущенко Л.О. Педагогічні інновації: від стратегії до реалізації
 

 1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів