2016

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 1 (11)

СТАТТІ

 1. Радченко Т.А. Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ
 2. Чеховська М.В. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія
 3. Біличенко Г.В. Соціально-педагогічний супровід розвитку дитини в контексті гуманістичної парадигми освіти
 4. Карпенко О.Є. Проблеми опіки над дітьми у Польщі у дослідженнях українських науковців (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
 5. Кримчак Л.Ю. Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи
 6. Петришин Л.Й., Лещук Г.В. Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах
 7. Шацков П.А., Юмашева Т.А. Историко-социологический анализ теории старения
 8. Алєко О.А. Поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків у формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників
 9. Балюк В.Є. Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури
 10. Борхович С.М. Поняття «духовно-моральне виховання» в сучасному педагогічному просторі
 11. Дронова О.О. Дитина у світі книги: педагогічні умови розвитку художньої творчості дошкільників
 12. Іванчук С.А. Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи)
 13. Кульчицький В.Й. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст.
 14. Литовченко Н.Ф. Психологічна ситуація в контексті проблеми корекції
 15. Олійник О.М. Щодо виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі
 16. Пісоцька М.Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст.
 17. Савенко Д.О. Тип прив’язаності як комплексне новоутворення в особистості матері
 18. Сеник А.М. Виховний вплив позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді
 19. Сиренко А.Е. Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по формированию уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста
 20. Славська Я.А. Проблеми еколого-естетичного виховання учнів у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 21. Теплицька А.О. Формування математичної культури учня як цільовий орієнтир в інноваційній шкільній освіті
 22. Фурт Д.В. Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченні англійської мови
 23. Черняк Е.Б., Ёркина Н.В. Индивидуальная адаптация инструменталистов разных типов темперамента к условиям исполнительской деятельности
 24. Аніскевич С.В. Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні
 25. Безкоровайна Л.В. Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України
 26. Білоус О.С. Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ
 27. Боднар C.В. Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів
 28. Бугра А.В. Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів
 29. Варга Л.А. Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі
 30. Волкова Н.П. Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 «Професійна освіта»
 31. Вошколуп Г.Ю. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців
 32. Глузман А.В., Сапожников С.В. Высшая педагогическая школа стран Черноморского региона: опыт системного анализа
 33. Грушка В.В. Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід)
 34. Давидченко І.Д. Актуальні питання психолого-педагогічних і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного й письмового переказу у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
 35. Дзіман Г.М. Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів
 36. Заболоцький А.Ю. Проблема якості дистанційного навчання
 37. Івасюк Н.О., Бондаренко Є.В. Наукові підходи до висвітлення суті професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації
 38. Каленик О.О., Цареградська Т.Л. Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень
 39. Качмарчик С.Г. Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених
 40. Козинець І.І., Журавель М.О. Переваги та недоліки «мозкового штурму» під час колективного обговорення проблем
 41. Корж О.Ю. Роль компетентності та компетенції у професійній взаємодії майбутніх стоматологів: теоретичний аспект
 42. Крамаренко Т.В., Резунова О.С. Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів
 43. Лічман Л.Ю. Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст
 44. Малоіван М.В. Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей
 45. Маслова А.В. Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів
 46. Medynska S.I., Sokolova K.V. Specifics of methodological aspects of teaching English to research and educational personnel at higher educational institutions in the perspective of innovative development of Ukraine’s educational area
 47. Мишак О.О. Гуманізація професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців-аграрників
 48. Miasoid G.I. English, tourism and hospitality: an interdisciplinary lesson plan
 49. Нетьосов С.І. До питання інформаційної компетентності студентів спеціальності «Корекційна освіта» ДНУ імені Олеся Гончара
 50. Олійник І.В. Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми
 51. Пейчева О.О., Келембет Р.В. Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ
 52. Піддубцева О.І. Психологічні передумови формування професійно орієнтованої читацької німецькомовної компетентності у студентів-аграріїв
 53. Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки
 54. Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів
 55. Сиваш С.В. Специфіка організації діалогічної взаємодії вчителів української мови та літератури у післядипломному педагогічному процесі
 56. Сиротін О.С. Система роботи з формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови
 57. Сліпчишин Л.В. Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах
 58. Сухін О.В., Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою
 59. Тернавська Л.М., Шауерман О.А. Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу
 60. Удовіченко Г.М. Психолого-педагогічне розуміння понять професійної та професійно-педагогічної компетентності
 61. Устименко Ю.С. Особливості професійної взаємодії стоматологів
 62. Черноватий Л.М., Купрієнко Ю.В. Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів
 63. Шумський О.Л. Деякі аспекти організації навчального процесу з іноземної мови на основі інформаційного навчального середовища
 64. Дмитренко О.М. Проекти як форма організації міжособистісної безбар’єрної взаємодії суб’єктів іншомовної комунікації
 65. Тараненко Ю.К., Тарнопольский О.Б., Гайдар М.М., Єрмолаєва Т.В. Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів
 66. Лебідь О.В. Деякі аспекти стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 2 (12)

Альохін М.М. Еволюція функцій учнівського самоврядування в українській школі

Дербак О.А. Системно-історичний аналіз основних етапів становлення вищої педагогічної освіти в Республіці Молдова

Заболоцький А.Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України

Зубкова Л.М. Визначення сутності поняття «життєва компетентність» та її основних функцій

Коркішко А.В. Історико-педагогічний аспект категорії «імідж» у зарубіжному науковому просторі

М’ясоїд г.І.,Юсипіва Т.І. Досвід використання комп’ютерних мереж у системі середньої освіти США

Невмержицька О.В. Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст.

Овчарук О.В. Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства

Сапожников С.В. Аналіз концептуальних засад вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону

Чепіль М.М.Іван Франко про особистість вчителя крізь призму сьогодення

Берестень Е.Е. Грамматика на уроке немецкого языка

Козинець І.І. Особливості віртуального спілкування

Кофан І.М., Нудель В.О. Особливості прояву лідерських якостей у міжособистісних стосунках в юнацькому віці

Лисенко Я.О. Ціннісні орієнтації як показник якості життя студентів Академії музики

Михлик О.О. Активізація самостійного іншомовного говоріння на початковому етапі навчання

Олійник М.М. Щодо проблеми формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою та спортом

Самодрин А.П. Ціннісно-смислові орієнтири розвитку сучасної гімназії

Хатунцева С.М. Дидактична цінність педагогічних бар’єрів у процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення

Черненко-Шнурко Д.А. Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання

Шусть В.В. Концептуальна модель формування політичних цінностей молоді

Ярощук Л.Г. Креативність як компонент творчого потенціалу особистості майбутнього школяра

Амеліна С.М., Тарасенко Р.О. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів на основі використання міжнародних інформаційних ресурсів

Баюрко Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів

Бенковська Н.Б. Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах

Бобир С.Л. Модель пропедевтичного курсу «Вступ до спеціальності «Мова і література (англійська)» для майбутніх педагогів

Бойко Л.Г. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з туристичної діяльності на сучасному етапі

Волкова Н.П., Устименко К.В. Самостійна робота у процесі підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійно-педагогічної комунікації

Гаркуша І.В., Синець А.М. Світоглядні та психологічні передумови формування професійної ідентичності педагогів ВНЗ

Греб М.М. Проблеми й перспективи використання лекції як ефективної форми організації навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів

Єщенко М.Г., Сипченко О.М. Стан та проблеми довузівської підготовки в сучасних умовах

Завалевський Ю.І. Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності

Кияшко О.В. Переваги та недоліки використання on-line вправ при вивченні іноземних мов

Князян М.О. Система завдань з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Кожушко С.П. Використання інтерактивних технологій в системі підготовки фахівців туристичного бізнесу до професійної взаємодії

Кравець Р.А. Забезпечення полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі засобами комунікативного підходу на заняттях з іноземної мови

Кучер С.Л. Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій

Lichman L.Yu. Crisis of competence: some aspects of language education in meta-historical environment

Мединська С.І. Формування іншомовної компетентності як компонента професійної підготовки фахівців у галузі туризму

Міщенко С.Г. Методичний супровід професійного зростання викладача

Ніколенко Л.М. Роль емпатії у професійному самовизначенні корекційного педагога

Олійник І.В. Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи

Oníschenko M.Y., Pliushchai A.A., Oníschenko G.A. Particularidades organizativas del trabajo autónomo de los estudiantes-filólogos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera

Pavlenko O.O., Triakina O.O., Timchenko-mikhailidi N.S., Pugach V.B. Assessment and development of professional competence of masters in customs service

Пінська О.Л. Формування у майбутнього вчителя невербальної поведінки у процесі навчання

Примина Н.Н. Критериальный аппарат оценивания языковых знаний и речевых учений будущих судоводителей

Сиротін О.С., Мишак О.О. Виховна позааудиторна робота з іноземної мови як засіб формування особистості майбутнього фахівця аграрної галузі

Смаковський Ю.В. Педагогічна культура вчителя як наукова проблема

Сніца Т.Є. Методичні рекомендації викладачам щодо формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників

Сорока О.В. Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери

Сороквашин С.В. Компоненти, критерії і показники розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі

Тарнопольський О.Б. Диверсификация конструктивистского подхода в преподавании английского язика для профессиональных целей в неязыковом вузе

Тур О.М. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова

Фрицюк В.А. Готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку

Черняк Н.О. Професійно-педагогічна комунікація як інструмент формування особистості майбутнього фахівця у сфері соціальної роботи

Шаркова С.Ф. Про дослідження змін рівня задоволеності студентів заняттями з іноземної мови в рамках полікультурного навчання

Шепеленко Т.Л. Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики

Шкурко О.В. Роль письма в навчанні іноземних мов

Деркач С.П. Методологічні засади кооперативного навчання

Попель О.В. Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у немовних вишах

Свідовська В.А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання

Сторожук С.Д. Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі

Токарєва А.В.Використання комп’ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі

Гребеник Т.В. Стратегічне управління як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу

Лебідь О.В. Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління

 

 1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів