2017

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 2 (14)

 Титул, Зміст

СТАТТІ

Демченко Ф. Г. Щодо сутності феноменів «потенціл», «творчий потенціал», «творчий потенціал викладача

Карпова М. Є. Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності

Корольова Л. В. Сучасні проблеми системи вищої освіти Румунії

Короткова Л. І. Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг

Lichman L. Yu. Linguistic / foreign linguistic competence concept scope: building genesis

Олексієнко Л. А. Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії

Сапожников С. В. Система вищої педагогічної освіти Республіки Болгаріяяк галузь системного дослідження та об’єкт порівняльного аналізу

Таможська І. В. Приват-доценти Новоросійського університету: науково-педагогічна діяльність та професійний розвиток (1901–1917 рр.)

Чеховська М. В. Історико-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців

Балюк В. Є. Використання метафоричних асоціативних карт на уроках української літератури як засіб формування креативної інтелектуальної особистості

Батраченко І. Г. Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам

Виселко А. Д. Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів

Дніпрова О. А., Єрмолаєва Т. В. Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини

Надточій С. М. Формування соціокультурної компетентності вчителя-словесника

Олійник І. В., Ноженко Ю. М. Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі

Олійник М. М. Роль сім'ї у формуванні рухової активності дітей

Пінська О. Л. Міжособистісні відносини як психологічний чинник педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій школі

Черевко С. В., Індиченко Л. С., Лопуга А. В., Плошинська А. А.  Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження

Шепеленко Т. Л. Теоретичні засади проблеми пізнавальної активності і самостійності студентів

Avsiukevich Y. S.  Approach to research-teaching nexus in undergraduate education

Берестень Е. Е. Обучение фонетике на уроке немецкого языка

Бірюкова Т. В., Федів В. І., Олар О. І., Микитюк О. Ю. Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики

Верченко Л. С. Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: змістово-процесуальна складова

Волкова Н. П., Бикова В. О. Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців

Гаркуша І. В., Кайко В. І. Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці

Жданюк А. В. Визначення рівня сформованості мотиваційного критерію готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності: констатувальний етап експерименту

Зірка В. В. Підготовка студентів-перекладачів до моделювання смарт-текстів

Королецька Л. В.   Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства

Локарєва Г. В. Формування художньо-естетичного сприйняття як професійної якості в майбутнього художника-дизайнера

Мажец Б. В. Протидія дискримінації в дошкільних навчальних закладах Польщі

Масалов Д. М. Структура і зміст самостійної творчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Мірошниченко В. М. Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів

Pavlenko O. O. , Triakina O. O. , Timchenko-Mikhailidi N. S. , Pugach V. B.   Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development

 Тарнопольський О. Б., Черняк Н. А., Сторожук С. Д.  Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів

 Феднова І. М. Теоретичні аспекти готовності студентів-іноземців до навчання в українській вищій школі

Фрицюк В. А.  Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку

Яворська Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті стандартизації

Liontas John I. Through the looking glass: a second look at understanding idiomaticity in CALL

Єщенко М. Г. Використання web-ресурсів при викладанні курсу «Трудове право України» у ВНЗ Донецької області

Кожушко С. П. Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії

Осацька Ю. Є., Козинець І. І. Ділова гра «Складання кошторису будівельного проекту» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів

Лебідь О. В. Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури

Реферати

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13)

 1. Титул, Зміст
 2. Головко М. Б.Проблеми сімейного виховання у працях представників суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ століття
 3. Жданюк А. В. Щодо історико-філософських аспектів розвитку уявлень про конфлікт у системі правовідносин
 4. Ковальчук О. С., Потапюк Л. М. Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід
 5. Корольова Л. В. Становлення і розвиток системи підготовки викладачів іноземної мови в Румунській Республіці
 6. Мовчан Л. В. Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні
 7. Осадчий В. В. Фактори впливу на розвиток дизайну як науки
 8. Розлуцька Г. М. Особливості розвитку освіти духовенства у Закарпатті (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття)
 9. Таможська І. В. Оцінка університетською спільнотою ролі та значення інституту приват-доцентури в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
 10. Бондаренко З. П. Cоціальне здоров’я студентів у контексті розвитку волонтерства
 11. Ніколенко Л. М. Розвиток соціальних навичок у дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах інтеграційного дитячого оздоровчого табору
 12. Переворська О. І. Проблема розвитку студентами комунікативного потенціалу дітей дошкільного віку із ЗНМ
 13. Агіляр Туклер В. В. Виховання ініціативності дітей у ігровій діяльності: сучасний стан
 14. Дніпрова О. А., Когут А. Р. Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигорання
 15. Єрмолаєва Т. В., Шваб К. В. Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві
 16. Зайцева І. О., Павлюкова Н. Ф., Легостаєва Т. В., Мисюра А. О. Ефективність застосування різних педагогічних прийомів на уроках біології залежно від психологічних характеристик учнів
 17. Коломійчук І. М. Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови
 18. Комісаренко Н. О. Зміст, форми і методи моніторингу якості організації виховної роботи у вищому навчальному закладі
 19. Кофан І. М., Бєлова Л. В. Індивідуально-психологічні детермінанти педагогічної антиципації вчителів
 20. Олійник І. В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів
 21. Передерій О. Л. Система педагогічних впливів як чинник формування самооцінки старшокласників вальдорфської школи
 22. Беспарточна О. І., Зюман Г. Ю. Особливості застосування ділових ігор під час вивчення графічного дизайну студентами інженерних спеціальностей
 23. Богдан Ж. Б., Солодовник Т. О., Середа Н. В. Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності
 24. Бондаревська О. М. Структура дидактичної моделі формування індивідуальних стратегій студентів у процесі викладання іноземних мов
 25. Борисенко В. В., Гагіна Н. В. Компетентнісне навчання в контексті мовної підготовки студентів вищої школи
 26. Верченко Л. С. Проектування технології розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: концептуальний етап
 27. Волкова Н. П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів
 28. Гаркуша І. В., Кравець Р. Е. До формування культури мовлення особистості психолога-практика
 29. Горбань С. І. Можливості інформаційно-комунікативних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису
 30. Демідова Ю. Є., Шахова Г. А. Формування компетенцій з безпеки професійної діяльності як важлива складова підготовки магістрів у вищих навчальних закладах
 31. Знанецька О. М., Цвєтаєва О. В. Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов
 32. Каленик О. О., Цареградська Т. Л., Тарасова Т. В. Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України
 33. Кондрашова О. В. Організація особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовими практиками засобами дистанційної підтримки: досвід упровадження
 34. Макхулі Іхаб  Формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин як сучасна міждисциплінарна проблема
 35. Medynska S. I., Sokolova K. V. The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards
 36. Ольховська А. С. Зміст та структура курсу «Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу»
 37. Pavlenko O. O., Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S. The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs
 38. Павлова В. А. Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва
 39. Пінська О. Л. Самопізнання як детермінанта професійного самовдосконалення майбутнього вчителя
 40. Піскова Ж. В., Козинець І. І. Ділова гра «Організація бухгалтерського обліку» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів
 41. Прошкін В. В. Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ
 42. Пугач В. Б., Яремчук Л. І. Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов
 43. Пучков І. Р. Використання змішаного навчання при підготовці вчителів початкових класів
 44. Самодрин А. П. До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання
 45. Cорока Н. А. Психологічне обґрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців
 46. Тарнопольський О. Б. Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм"
 47. Черевко С. В. Удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної і неформальної освіти
 48. Кабанова М. Р., Плеханова Т. М., Черняк Н. О. Про деякі інноваційні тенденції у навчанні іноземної мови у вишах України
 49. Твердохліб А. І. Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти
 50. Tokarieva A. V. Serious video games in foreign language education
 51. Лебідь О. В. Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами
 52. Реферати
 

 1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів