Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогика і Психологія»

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Демченко Ф.Г.
Щодо сутності феноменів «потенціал», «творчий потенціал», «творчий потенціал викладача»   

Карпова М.Є.
Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності   

Корольова Л.В.
Сучасні проблеми системи вищої освіти Румунії   

Короткова Л.І.
Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг   

Lichman L.Yu.
Linguistic / foreign linguistic competence concept scope: building genesis   

Олексієнко Л.А.
Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії   

Сапожников С.В.
Система вищої педагогічної освіти Республіки Болгарія як галузь системного дослідження та об’єкт порівняльного аналізу   

Таможська І.В.
Приват-доценти Новоросійського університету: науково-педагогічна діяльність та професійний розвиток (1901–1917 рр.)   

Чеховська М.В.
Історико-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців   

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Балюк В.Є.
Використання метафоричних асоціативних карт на уроках української літератури як засіб формування креативної інтелектуальної особистості   

Батраченко І.Г.
Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам   

Виселко А.Д.
Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів   

Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В.
Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини   

Надточій С.М.
Формування соціокультурної компетентності вчителя-словесника   

Олійник І.В., Ноженко Ю.М.
Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі   

Олійник М.М.
Роль сім'ї у формуванні рухової активності дітей   

Пінська О.Л.
Міжособистісні відносини як психологічний чинник педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій школі   

Черевко С.В., Індиченко Л.С., Лопуга А.В., Плошинська А.А.
Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження   

Шепеленко Т.Л.
Теоретичні засади проблеми пізнавальної активності і самостійності студентів   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Avsiukevich Y.S.
Approach to research-teaching nexus in undergraduate education   

Берестень Е.Е.
Обучение фонетике на уроке немецкого языка   

Бірюкова Т.В., Федів В.І., Олар О.І., Микитюк О.Ю.
Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики   

Верченко Л.С.
Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: змістово-процесуальна складова   

Волкова Н.П., Бикова В.О.
Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців   

Гаркуша І.В., Кайко В.І.
Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці   

Жданюк А.В.
Визначення рівня сформованості мотиваційного критерію готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності: констатувальний етап експерименту   

Зірка В.В.
Підготовка студентів-перекладачів до моделювання смарт-текстів   

Королецька Л.В.
Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства   

Локарєва Г.В.
Формування художньо-естетичного сприйняття як професійної якості в майбутнього художника-дизайнера   

Мажец Б.В.
Протидія дискримінації в дошкільних навчальних закладах Польщі   

Масалов Д.М.
Структура і зміст самостійної творчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів   

Мірошниченко В.М.
Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів   

Pavlenko O.O. , Triakina O.O. , Timchenko-Mikhailidi N.S. , Pugach V.B.
Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development   

Тарнопольський О.Б., Черняк Н.А., Сторожук С.Д.
Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів   

Феднова І.М.
Теоретичні аспекти готовності студентів-іноземців до навчання в українській вищій школі   

Фрицюк В.А.
Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку   

Яворська Н.В.
Формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті стандартизації   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Liontas John I.
Through the looking glass: a second look at understanding idiomaticity in CALL   

Єщенко М.Г.
Використання web-ресурсів при викладанні курсу «Трудове право України» у ВНЗ Донецької області   

Кожушко С.П.
Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії   

Осацька Ю.Є., Козинець І.І.
Ділова гра «Складання кошторису будівельного проекту» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Лебідь О.В.
Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top