Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогика і Психологія»

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Сапожников С.В.
Педагогічний університет ХХІ століття: місія та мета.   

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Бачинська Н.В., Забіяко Ю.О.
Перспективи використання шкал та опитувальників для діагностики психологічного стану осіб з бойовими пораненнями.   

Дніпрова О.А.
Трансформація подружніх стосунків у молодих сім’ях.   

Куценко О.М.
Сутність толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами.   

Мартинова Н.П., Коваленко Є.В.
Сучасні проблеми фізичного виховання та перспективи підвищення рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів.   

Пінська О.Л.
Теоретичні засади проблеми особистісної самореалізації як психологічного феномену.   

Пічурін В.В., Жарко Я.Ю.
Особливості сприйняття студентською молоддю здорового способу життя.   

Ржевський Г.М.
Вплив інтернет-середовища на навчальну діяльність студентської молоді в сучасних умовах.   

Рочняк А.Ю.
Методи саморегуляції психічних станів як засіб корекції стану баскетболістів.   

Феднова І.М.
Дослідження психологічних особливостей спілкування студентів-іноземців як елемента адаптації.   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бриндіков Ю.Л.
Організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями збройних сил України, що брали участь у бойових діях.   

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Гарнюк Л.Г., Сорокіна А.О.
Вплив психологічних особливостей дітей із порушеннями слуху на вибір їхньої майбутньої професії.   

Матюх Ж.В.
Модель використання мультимедійних технологій вихователем закладу дошкільної освіти в освітній роботі з інклюзивною групою.   

Нетьосов С.І., Курицька Г.А.
Технології корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників.   

Никоненко Н.В.
Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дерстуганова Н.В.
Актуальні аспекти формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності.   

Дiмiтрова-Бурлаєнко С.Д. 
Креативне освітнє середовище як чинник формування готовності студентів технічних університетів до виявлення креативної компетентності у професійній діяльності.   

Залужна А.О.
Формування мультилінгвальної компетентності студентів через використання ігрових методів навчання на заняттях з іноземної мови.   

Зінукова Н.В.
Формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері: результати експерименту.   

Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Плющай І.В.
Комунікативно-професійний аспект структури та змісту навчального посібника з наукового стилю мови для студентів-іноземців підготовчих відділень ВНЗ України.   

Калініна І.М. 
Розроблення проблеми особистісно-професійного становлення молодих держслужбовців у сучасних наукових дослідженнях.   

Корольова Л.М. 
Педагогічна практика як інструмент впливу на ефективну підготовку майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативних здібностей у молодших школярів.   

Крамаренко Т.В.
Реалізація моделі формування в майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності культури професійного діалогу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.   

Кременчук А.С.
Наукове обґрунтування педагогічних технологій формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.   

Лукаш Ю.М.
Основні аспекти формування професійно-комунікативної компетентності студентів-медиків у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.   

Michlik O.O., Maniakina T.I., Plustschai O.O.
Zu manchen Spezifika der Lehrkommunikation im Fremdsprachenunterricht an nicht sprachorientierten Hochschulen.   

Ніколенко Л.М.
Соціальна значущість ціннісних орієнтацій особистості у професійному становленні корекційного педагога.   

Олексієнко Л.А.
Зміст та структура навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з перекладу у вищих навчальних закладах Австрії.   

Олійник І.В.
Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури.   

Потапюк Л.М.
Теоретичні аспекти компетентнісного підходу в контексті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю.   

Сухін О.В., Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М.
Математична модель прогнозування виживання вищих навчальних закладів в умовах конкуренції.   

Тарнопольський О.Б., Черняк Н.А., Бредбієр П.В.
Вступні/коригувальні фонетичні курси у вишівському навчанні іноземних мов.   

Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б.
Культурологічний аспект підготовки фахівців у процесі вивчення іноземних мов.   

Фрицюк В.А., Грошовенко О.П.
Професійний саморозвиток майбутніх педагогів: компетентнісний підхід.   

Шкурко Е.В.
Лингвистические и психологические особенности синтаксического анализа неоднозначных предложений.   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бірюкова Т.В., Шинкура Л.М.
Інтерактивні технології навчання у формі круглого столу як метод покращання самостійної роботи студентів медичного вищого навчального закладу.   

Бурлімова Б.М., Яслинська К.М.
Інноваційні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ.   

Волкова Н.П., Степанова А.А.
Фасилітатор як важлива рольова позиція сучасного викладача вишу.   

Заболоцький А.Ю.
Педагогічні умови використання системи підтримки e-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників ЦДОУ.   

Токарєва А.В.
Теорії супроводу відеоігор у навчанні.   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Богдан В.О. 
Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю.   

Головко С.О.
Розробка когнітивного компонента управлінської культури менеджера.   

Лебідь О.В. 
Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління.   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   
Top