Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Кульчицький В.Й.
Історіографія дослідження патріотичного виховання в школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століть. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-1

Сапожников С.В., Самодрин А.П., Теплицька А.О.
Фундаменталізація освіти в її проєктивності – трансспектива від мікросвіту до макросвіту. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-2

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Олійник І.В.
Теоретичне обґрунтування моделі формування соціально-реабілітаційної компетентності в майбутніх соціальних працівників. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-3

Стєганцева В.В.
Формування інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра у контексті його кіберсоціалізації. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-4

Файермен О.О.
Соціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-5

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Гаркуша І.В., Дубінський С.В.
Щодо проблеми життєвої кризи особистості. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-6

Юдіна А.В.
Підвищення мотивації до успіху в працівників виробничих колективів в умовах психологічного тренінгу. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-7

Фролова Н.В., Четверик-Бурчак А.Г.
Характер  змін особистісних властивостей осіб похилого віку в посттрудовий період. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-8

Шумський О.Л., Шумська О.О..
Самоосвіта як педагогічна проблема. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-9

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Биконя О.П., Шендерук О.Б.
Врахування міжпредметних зв’язків у навчанні курсантів економічних спеціальностей англійської мови. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-10

Блинова Н.М., Полішко Н.Є.
Англомовний путівник як дидактичний матеріал для набуття професійних компетенцій студентами спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» (на прикладі серії видань ‹Awesome Ukraine›). 10.32342/2522-4115-2022-1-23-11

Василюк В.М.
Системно-діяльнісний підхід до формування дослідницької компетентності майбутніх перекладачів засобами проєктного навчання. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-12

Вєнцева Н.О., Карапетрова О.В.
Інноваційна компетентність як складова професійної діяльності сучасного педагога. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-13

Vilkhovchenko N.P.
ESP distance learning methods at technical universities. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-14

Видолоб Н.О., Грейліх О.О.
Формування фахової компетентності у майбутніх вчителів. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-15

Волкова Н.П., Лебідь О.В.
Професійно-педагогічна комунікація викладачів закладів вищої освіти: виклики війни. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-16

Гаврилюк Н.М.
Професійна освіта: викладання англійської студентам економічних спеціальностей. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-17

Каленик О.О.,  Цареградська Т.Л., Ребенко М.Ю., Овсієнко І.В.
Лінгвометодичні основи навчання іноземних слухачів  підготовчих  відділень науковому стилю мовлення при вивченні природничих дисциплін. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-18

Ключник Р.М., Ратомська Л.В.
Оcобливості викладання латинської мови майбутнім філологам. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-19

Labinska B.I., Vyspinska N.M., Koropatnitska T.P., Paranyuk D.V.
Strategies and criteria for foreign language reading materials selection. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-20

Лілік О.О., Сазонова О.О.
Формування інформаційної грамотності майбутніх учителів української мови і літератури. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-21

Макаренко Н.М., Дрібас С.А.
Дистанційне навчання в контексті ефективності студентсько-викладацької взаємодії. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-22

Ніколенко Л.М.
Поняття «життєтворчість» та «життєтворча компетентність» у парадигмі професійної підготовки педагога спеціальної освіти. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-23

Руденко А.В.
Теоретичні аспекти проблеми рефлексивно-прогностичної компетентності особистості. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-24

Тоkarieva A.V., Chyzhykova І.V.
Understanding educators` experience and attitude to gamified learning applications. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-25

Федів В.І., Олар О.І., Бірюкова Т.В.
Психолого-педагогічні інструменти викладача природничих дисциплін при підготовці здобувача вищої медичної освіти. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-26

Фрицюк В.А., Баюрко Н.В., Фрицюк В.М.
Формування екологічної компетентності майбутніх учителів як складової їхньої професійної компетентності. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-27

Шуба Л.В., Шуба В.О., Шуба В.В.
Педагогічні аспекти використання сучасного спортивного обладнання для студенток 17‒20 років. 10.32342/2522-4115-2022-1-23-28

Top