Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

"Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology"

(включений до переліку наукових фахових видань (категорія Б) рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Наказ № 886 от 02.07.2020)

 

Вимоги до оформлення статей

 1. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор; виокремлення раніше невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання) та визначення методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
 2. Статті публікуються українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською та іншими мовами. Інтервал 1,5, кегль 14, шрифт – Times New Roman; Береги: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см. Мінімальний обсяг тексту статті – 10 сторінок (мається на увазі виключно текст викладеного матеріалу дослідження без анотацій, списків використаної літератури, додатків тощо).
 3. Порядок оформлення статті. Шифр УДК друкується на першому рядку першої сторінки в лівому кутку; рядком нижче по центру – ініціали і прізвище автора напівжирними літерами, під ним – дані про автора – науковий ступінь та назва установи. Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок.

Виділення фрагментів тексту допускається напівжирним шрифтом (термінологія за необхідністю) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире (цього слід дотримуватись і в списку літератури). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.

 1. Обов’язковими елементами статті є анотації українською мовою (якщо стаття написана іноземною мовою, потрібні анотації українською мовою та мовою статті) обсягом не менш ніж 1800 знаків і ключові слова, а також резюме статті обсягом не менш ніж 3000 друкованих знаків і ключові слова англійською мовою, що включає англійський варіант назви статті. Анотації і резюме статті англійською мовою обов’язково повинні включати мету і завдання дослідження, методи дослідження, результати дослідження.
 2. До статті додаються: скан-копія заповненого та завіреного особистим підписом бланку-згоди на публікацію статті; довідка про авторів українською та англійською мовами, в якій необхідно вказати ім’я, по-батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи, контактні телефони та e-mail, а також відділення Нової пошти і місто, куди надсилати авторський примірник.
 3. Вартість публікації складає 1200 грн.
 4. Порядок оформлення внутрішньотекстових посилань. Посилання в тексті оформлюються згідно зі стандартами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA Style.

Посилання в тексті статті надаються в квадратних дужках із зазначенням прізвища автора цитованого джерела (або редактора/ укладача/ назви цитованого джерела, якщо автор відсутній), року видання та номеру сторінки або сторінкового інтервалу: [Волкова, 2018, с. 189]. Прізвище автора (або редактора /укладача/ назви цитованого джерела, якщо автор відсутній) надається мовою видання цитованого джерела: [Sicola, 2017, p. 23–30].

Посилання на роботу декількох авторів (або редакторів/укладачів)

Якщо у цитованого джерела 2-5 авторів (або редакторів/укладачів), у внутрішньотекстовому посиланні мають бути перераховані через кому прізвища всіх авторів: [Литвинова, Романюк, Теренда, Панчишин, 2016, с. 54].

Якщо у цитованого джерела 6 авторів і більше, у посиланні вказується прізвище першого автора та слово «та ін.»: [Єльникова та ін., 2010, с. 225] або [Banerjee et al., 2016, p. 64].

Посилання на роботу, в якій автор (або редактор/укладач) відсутній

Якщо цитована робота містить прізвище редактора або укладача, у внутрішньотекстовому посиланні на місці автора вказується прізвище редактора або укладача: [Прокопенко, 2018].

Якщо цитована робота, що не містить автора (або редактора/укладача), великого обсягу (книга), у посиланні необхідно вказати курсивом назву роботи, у якій всі слова повинні починатися з великої літери: [Закон України «Про вищу освіту», 2014, с. 33].

Якщо цитована робота, що не містить автора (або редактора/укладача), невеликого обсягу (стаття або розділ у монографії, підручнику тощо), у посиланні необхідно вказати у лапках назву роботи звичайними літерами: [«Мова інтернет-спілкування», 2015, с. 24].

Посилання на декілька джерел одночасно

Якщо внутрішньотекстові посилання надаються на декілька джерел одночасно, слід скласти список посилань в алфавітному порядку з відокремленням крапкою з комою: [Березюк, 2015; Зубцова, Рома, 2020; Лунячек, 2020; Ryan, Deci, 2001; Esteban, 2015].

Посилання на декілька джерел різних авторів з однаковими прізвищами

Якщо два або більше авторів мають однакові прізвища, у внутрішньотекстовому посиланні треба вказати ініціали (або повне ім’я, якщо ініціали теж співпадають): [С. Максименко, 1994; О. Максименко, 2015].

Посилання на декілька джерел одного автора одного року видання

При посиланні на декілька видань одного автора в одному й тому ж році слід використовувати індексацію латинськими літерами a, b, c, d тощо: [Лебідь, 2019a] або [Лебідь, 2019a, 2019b, 2019c].

Посилання на багатотомні видання

При посиланні на багатотомні видання (зібрання творів, енциклопедії тощо) номер тому вказується після року видання: [Коменський, 1940, т. 3, с. 257]

 1. Порядок оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел оформлюється згідно зі стандартами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA Style.

Цитовані джерела наводяться в алфавітному порядку за прізвищем автора (або редактора/укладача). Якщо джерело не має автора, воно розподіляється за першою літерою його назви. Якщо цитоване джерело має номер DOI, його необхідно вказати.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або укладача, записи розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання.

Якщо у цитованому джерелі не більше семи авторів (редакторів/укладачів), то в посиланні вказуються всі автори.

Якщо у цитованому джерелі вісім та більше авторів (редакторів/укладачів), у посиланні вказуються імена перших шести авторів, а потім вставляються три крапки (...) та додається ім’я останнього автора.

Книга від 1 до 7 авторів:

Романенко, Ю.В. (2008). Сучасні психотехнології. Київ: ДУІКТ.

Шевчук, С.В., Клименко, І.В. (2011). Українська мова за професійним спрямуванням. Київ: Алерта.

Иртеньева, Н.Ф., Шапкин, А.П., Блох, М.Я. (1969). Структура предложения в английском языке. Москва: Высшая школа.

Немченко, С.Г., Голік, О.Б., Кривильова, О.А., Лебідь, О.В. (2012). Управління навчальним закладом. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ.

Книга 8 та більше авторів:

Пилягіна, Г.Я., Хаустова, О.О., Чабан, О.С., Аймедов, К.В., Асеєва, Ю.О., Венгер, О.П. … Чумак, С.А. (2020). Медична психологія. Вінниця: Нова Книга.

Книга за редакцією:

Кремень, В.Г. (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Daft, R. (2011). Teamwork in organizations. Ohio, USA: South Western.

Книга без автора:

Мова інтернет-спілкування. (2015). Ромни.

Частина книги:

Волкова, Н.П., Лебідь, О.В. (2021). Зміст, форми і методи підготовки докторів філософії до написання і реалізації дисертаційного проєкту. In M. Filipovych (Ed.), Third education level: quality control over scientific-professional training of a PhD (pp. 122–155). Riga, Latvia : Baltija Publishing.

Онуфрієва, Л.А., Гончарук, Н.М. (2018). Психологічні умови корекції емоційної сфери дітей юнацького віку у ситуаціях, пов’язаних із розлученням батьків. Н.М. Гончарук, Л.А. Онуфрієвої, О.М. Вержиховської (Ред.), Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток. (с. 44–77). Кам’янець-Подільський: Аксіома.

Багатотомне видання

Сухомлинський В.О. (1966–1967). Вибрані твори (Т. 1–5). Київ: Радянська школа.

Окремий том багатотомного видання

Смолій В.А. (ред.). (2003–2013). Енциклопедія історії України. Кон–Кю (Т. 5). Київ: Наукова думка.

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57–60). Westport, CT: Greenwood.

Стаття з журналу

Карпова, М.Є. (2017). Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2 (14), 13–18.

Heron, M. (2019). Making the case for oracy skills in higher education: practices and opportunities. Journal of University Teaching & Learning Practice, 16 ( 2), 1–16.

Стаття з газети

Шулікін, Д. (2022, Березень 28). Про акредитацію і конкурс до НАЗЯВО. Освіта України, с 3.

Середа, Є. (2015, Липень 29). Психологія корупції. День. Відновлено зhttps://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/psyhologiya-korupciyi  

Дисертації та автореферати дисертацій

Коломієць, А.А. (2011). Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей засобами історіографії. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Вінницький національний технічний університет. Вінниця.

Лебідь, О.В. (2018). Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (Дис. докт. пед. наук). ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Дніпро.

Інтернет-ресурси

Лебідь, О.В. (2018). Лекція як форма організації навчання в системі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Освітній дискурс, Вип. 4 (3–4). Відновлено з http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19474

Bermúdez, L., González, L. (2011). La competencia comunicativa: elemento clave en las organizaciones. Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199018964006

 1. Порядок оформлення References

Шановні автори!

Згідно з вимогами міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS, стаття, яка подається в науковий журнал, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел - References. Тож, необхідно оформлювати 2 списки літератури. Перший – відповідно до вимог APA Style, і другий – відповідно до міжнародного стандарту за поданими нижче прикладами. При цьому References наводиться окремим блоком і повністю повторює список літератури українською чи російською мовами, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела. Останні, в разі їх наявності, просто повторюються в References. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то текст посилання наводиться англійською мовою або транслітерується на латиницю, але не через кирилицю.

Для транслітерації латиницею україномовних текстів можна скористатися таким ресурсом: http://ukrlit.org/transliteratsiia

Для транслітерації латиницею російськомовних текстів можна скористатися таким ресурсом: https://www.calc.ru/Transliteratsiya-Russkogo-Alfavita-Latinitsey.html

Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. Також слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).

 1. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 2. Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
 3. Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1–12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) -«vol.», «issue» і «no.» відповідно.
 4. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
 5. В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати вид видання, ця інформація в References зайва.
 6. В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.
 7. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).
 8. При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
 9. Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом.

Наприклад:

 1. Rozenberh, M. (2020). Nenasylnytske spilkuvannia …
 2. Voloshko, H. (2021). Fasylitatyvnyi pidkhid …

на відміну від українського чи російського варіантів:

 1. Волошко, Г. (2011). Фасилітативний підхід …
 2. Розенберг, М. (2020). Ненасильницьке спілкування …

Факультативні позначення

 1. При зазначенні видавництва рекомендується використовувати «Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад на англійську мову, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
 2. Наприкінці опису бібліографічного джерела, у дужках можна зазначати мову оригіналу, наприклад: (In Russian), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації на англійську мову, наприклад: (In Russian; abstract in English).

Додаткові поради авторам

 1. У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.
 2. Якщо україно- чи російськомовний журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.
 3. Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.
 4. При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
 5. Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Russian) або (In Ukrainian).
 6. Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.
 7. Якщо публікація має doi, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.

Приклади оформлення References

Книга

Volkova, N.P. (2018). Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Interactive learning technologies in higher education]. Dnipro, Alfred Nobel University Publ., 360 p.

Herasymchuk, B.V., Herasymchuk, O.B. Rekomendatsii shchodo stvorennia i provedennia slaid-lektsii [Recommendations for creating and conducting slide lectures]. Lutsk, LDTU Publ., 2004, 14 p.

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

Rybalko, L. (2019). Ekotsentryzm yak kontseptualna ideia osvity staloho rozvytku suspilstva[Ecocentrism as a conceptual idea of education for the sustainable development of society]. Naukovyi ta pedahohichnyi suprovid staloho rozvytku: Dyskurs 2019 [Scientific and pedagogical support of sustainable development: Discourse 2019]. Sumy, Vinnychenko M.D., pp. 141–163.

Tkach, R., Ball, H. Humanistychna psykholohiia. Tom 2: Psykholohiia i dukhovnist[Humanistic psychology, vol. 2: Psychology and spirituality], Kyiv, Pulsary, 2005.

Стаття з друкованого журналу

Prykhodkina, N. The features of teacher training for media education of students in the developed English-speaking countries. Education: modern discourses, 2021, no. 4, pp. 103–115.

Vasylieva, D. Stan dystantsiinoho navchannia matematyky pid chas viiny v Ukraini [State of distance education of mathematics during the war in Ukraine]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian Pedagogical Journal], 2022, no. 2, pp. 38–47.

або

Vasylieva, D. State of distance education of mathematics during the war in Ukraine. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian Pedagogical Journal], 2022, no. 2, pp. 38–47 (In Ukrainian).

Стаття з електронного журналу

Barrows, H.S. A taxonomy of problem-based learning concepts. Med. Teach., 1986, vol. 20, no. 6. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3796328 (Accessed 09 September 2022).

Lebid, O.V. (2018). The lecture as a form of organization of training in the system of forming the readiness of the future head of a comprehensive educational institution for strategic management in the conditions of a master's degree. Osvitnii dyskurs [Educational discourse], issue 4 (3–4). Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19474 (Accessed 09 September 2022).

Стаття з doi

Dantas, E., Daoud, R., Trott, A., Nodari, R., Conceição, M. Flexibility: components, proprioceptive mechanisms and methods. Biomedical Human Kinetics, 2011, no. 3, рр. 39–43. doi: 10.2478/v10101-011-0009-2

Лимар, Л.В. Zmist i skladovi profesiinoi kompetentnosti simeinoho likaria: psykholohichnyi aspect [Content and components of professional competence of a family doctor: psychological aspect]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity [Bulletin of postgraduate education], 2019, issue 8 (37), pp. 67–83. doi: https://doi.org/10.32405/2522‐993174

Стаття зі збірника наукових праць

Lohvinovska, L.M. Nehatyvnyi informatsiino-psykholohichnyi vplyv; teoretychnyi analiz problem [Negative information effect: theoretical analysis of the problem]. Zbirnyk naukovykh statei Kyivskoho mizhnarodnoho universytetu ta Instytutu sotsialnoi ta politychnoi psykholohii

Halitsan, O.A., Koicheva, T.I., Kurliand, Z.N. Fasylitatsiina kompetentnist vykladacha vyshoi shkoly yak subiekta pedahohichnoi diialnosti [Facilitation competence of a high school teacher as a subject of pedagogical activity]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D. Ushynskoho [Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky], 2019, no. 4 (129), pp. 84–89.

або

Halitsan, O.A., Koicheva, T.I., Kurliand, Z.N. (2019). Facilitation competence of a high school teacher as a subject of pedagogical activity. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D. Ushynskoho [Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky], no. 4 (129), pp. 84–89 (In Ukrainian).

Матеріали конференцій

Andreev, V.O. (2018). Pedahohichne spilkuvannia vykladachiv koledzhu mystetskoho spriamuvannia [Pedagogical communication of teachers of the College of Arts]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Suchasna vyshcha osvita: problemy ta perspektyvy” [Proc. Scien. and Pract. Conf. “Modern higher education: problems and prospects”]. Dnipro, pp. 9–12.

або більш короткий варіант опису

Andreev, V.O. (2018). Pedagogical communication of teachers of the College of Arts. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Suchasna vyshcha osvita: problemy ta perspektyvy” [Proc. Scien. and Prac. Conf. “Modern higher education: problems and prospects”]. Dnipro, pp. 9–12. (In Ukrainian).

Неопублікований документ

Generator davleniia GD-2M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiia po ekspluatatsii [Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual]. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p.

або

Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p. (In Russian, unpublished).

Інтернет-ресурс

Essential Soft Skills for Teachers (2020). Available at: https://www.nu.edu/resources/essential-soft-skills-for-teachers/#:~:text=Teachers%20need%20to%20be%20excellent,with%20people%E2%80%A6%20not%20at%20them(Accessed 10 September 2022).

Etychnyi kodeks likaria Ukrainy [Code of ethics of a doctor of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text (Accessed 10 September 2022).

Дисертація, автореферат дисертації

Fednova, I.M. (2021). Rozvytok hotovnosti vykhovateliv do prosvitnytsko-konsultatyvnoi diialnosti z batkamy u systemi metodychnoi roboty zakladu doshkilnoi osvity. Diss. dokt. filosofii [Development of educators' readiness for educational and advisory activities with parents in the system of methodical work of the preschool education institution. Doct. of philos. diss.]. Dnipro, 323 p.

або

Fednova, I.M. (2021). Rozvytok hotovnosti vykhovateliv do prosvitnytsko-konsultatyvnoi diialnosti z batkamy u systemi metodychnoi roboty zakladu doshkilnoi osvity. Dokt., Diss. [Development of educators' readiness for educational and advisory activities with parents in the system of methodical work of the preschool education institution. Doct. Diss.]. Dnipro, 323 p.

Karpova, M.Ye. (2021). Pidhotovka maibutnikh pediatriv do roboty v komandi zasobamy interaktyvnykh metodiv navchannia. Diss. kand. ped. nauk [Training of future pediatricians to work in a team by means of interactive teaching methods. Cand. ped. sci. diss.]. Dnipro, 363 p.

Kolomiiets, A.A. (2011). Formuvannia motyvatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy istoriohrafii. Avtoref. diss. kand. ped. nauk [Formation of motivation for educational and cognitive activity of students of technical specialties by means of historiography. Abstract cand. ped. sci. diss.]. Vinnytsia, 23 p.

Закони, збірники нормативних документів

Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution "On making changes to the Regulation on the certification of teaching staff"”, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 3, p. 167.

Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Provisions on the professional art college”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2020-%D0%BF#Text (Accessed 10 September 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On Higher Education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 10 September 2022).

Ministry of Justice of Ukraine (2018), Order of the Ministry of Culture of Ukraine “Issues of attestation of teaching staff of institutions (institutions) of education in the field of culture”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-18#Text (Accessed 10 September 2022).

ГОСТ

GOST 7.12–93. Sistema standartov po informatsii, bibliotechnomu i izdatekskomu delu. Bibliograficheskaia zapis. Sokrashchenie slov na russkom yazyke. Obshchie trebovaniia i pravila[State Standard 7.12–93. System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic record. Abbreviation of words in Russian. General requirements and rules]. Kiev, Gosstandart Ukrainy Publ., 1995, 17 p.

або

State Standard 7.12–93. System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic record. Abbreviation of words in Russian. General requirements and rules. Kiev, Gosstandart Ukrainy Publ., 1995, 17 p. (In Russian)

Патент

Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.

Препринт

Іванов, В.В. (2010). Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv: Druk, 198 р.

Статистичний збірник

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Примітка

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок опису джерела виносять дані про нього:

Vasyliev, I.I. (ed.) (2010). Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv: Svit.

Якщо немає даних про автора (колектив авторів) і редактора, то на початок опису джерела виносять назву організації, яка видала матеріал:

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (2012). Kardiolohiia [Cardiology], Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті в разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

Контактна інформація:

Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

Тел.: +380970716641;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top