Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогіка і Психологія»

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля

Серія: Педагогіка та психологія.

(включений до переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Наказ № 693 від 10.05.2017 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22577-12477ПР від 20.02.2017 р.)

 

Вимоги до оформлення статей

 1. Структура та зміст статті має відповідати вимогам ВАК України.

Нижче подається текст статті, у межах якого слід передбачити такі структурні частини (назва частин виділяється напівжирним шрифтом):

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 1. Статті приймаються до журналу українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською мовами у паперовому або електронному варіанті (статті у форматі docх не приймаються!). Інтервал 1,5, кегль 14, шрифт – Times New Roman; Береги: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Мінімальний обсяг статті – 12 сторінок.
 2. Порядок оформлення: шифр УДК друкується на першому рядку першої сторінки у лівому кутку; нижче – ORCID (Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення науково-дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів); рядком нижче по центру – ініціали і прізвище автора напівжирними літерами, під ним – дані про автора – науковий ступінь та назва установи. Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирне літерами).

Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок. Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Проблемні посилання на кілька джерел та на кілька сторінок подаються відповідно [див.: 2, с. 7, 4] або [3, с. 67; 72, с. 85–90]. Список літератури подається в алфавітному порядку або в порядку цитування.

Виділення фрагментів тексту напівжирним шрифтом (термінологія за необхідністю) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі й наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.

 1. Обов’язковими елементами статті є анотації і ключові слова українською, російською та англійською мовами не менше 1800 друкованих знаків, а також резюме (реферат) статті обсягом 2500-3000 друкованих знаків і ключові слова англійською мовою, яке включає англійський варіант прізвища автора і назви статті. Анотації та реферат - 10 шрифт, інтервал – 1.
 2. Формули, графіки, діаграми, рисунки повинні бути виконані у графічному редакторі Word, бути згрупованими та доступними для редагування. Графічні об’єкти утворюються: формули – за допомогою редактора Microsoft Equation (меню Вставка / Об’єкт / Microsoft Equation); діаграми та графіки – за допомогою Майстра діаграм (меню Вставка / Рисунок / Діаграма); структурні схеми – за допомогою інструментарію панелі рисування. Треба пам’ятати, що включення графічного матеріалу до тексту наукової публікації може бути виправдано лише у тому випадку, коли подання відповідної інформації у іншому вигляді може призвести до втрати її змісту. Кількість графічних об’єктів у публікації повинна бути мінімальною. Під час підготовки графічного матеріалу автору варто взяти до уваги, що журнал друкується у чорно-білому вигляді, а отже, рисунки, діаграми тощо повинні бути адаптовані до відповідного формату.
 3. До статті додаються: скан-копія заповненого та завіреного особистим підписом бланку-згоди на публікацію статті (додається); довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи, контактні телефони та e-mail, а також відділення Нової пошти і місто, куди надсилати авторський примірник.
 4. Усі рукописи, подані в редакцію, перевіряються на унікальність за допомогою он-лайн ресурсу – eTXT Антиплагиат на етапі первинного розгляду. У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється. Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).
 5. Для всіх авторів, які не мають наукового ступеня, додається рецензія кандидата або доктора наук відповідної спеціальності з завіреним мокрою печаткою підписом (відсканована копія рецензії також надсилається електронною поштою).
 6. Вартість публікації – 35 грн. / стор. + 50 грн. - внесок за ДОІ, для докторів наук – 20 грн/стор. Після підтвердження прийому статті до друку автору будуть надіслані реквізити для оплати публікації матеріалів.

 

Зразок оформлення статті:

УДК: 378:881.111.1

Р.А. КРАВЕЦЬ,

доктор педагогічних наук,

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Вінницького національного аграрного університету (м. Вінниця)

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Статтю присвячено питанням інтернаціоналізації змісту навчання іноземної мови під час професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Визначено головні причини, які спонукають іноземних абітурієнтів вступати до українських університетів. Досліджено стан інтернаціоналізації вітчизняних ЗВО. Розкрито механізми інтернаціоналізації навчальних програм, які можуть бути реалізовані як франчайзинг, програми-близнюки, взаємне визнання програм. Обґрунтовано необхідність укріплення конкурентоспроможності вітчизняних університетів та висвітлено основні виклики, з якими вони стикаються в умовах глобалізації та євроінтеграції освітнього простору. Наведено приклади поширення культурної спадщини за кордоном й підвищення привабливості національної системи вищої освіти такими країнами, як Великобританія, Китай, Німеччина та Франція. Розглянуто роль мовного чинника в інтернаціоналізації освітнього простору. Доведено важливість пошуку балансу у використанні національної мови й англійської як загальноприйнятої lingua franca. У контексті інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови запропоновано оновлення навчальних матеріалів на основі комунікативного й діяльнісного підходів, упровадження інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, використання інтерактивних сенсорних екранів. Проаналізовано роль іноземної мови не лише як засобу міжкультурної комунікації, розширення культурних відносин і розповсюдження освітніх можливостей, але й засобу формування професійної та полікультурної компетентностей. Детерміновано орієнтири міжнародної діяльності й механізми інтернаціоналізації навчальної діяльності ЗВО з метою підвищення якості професійної підготовки студентів. Охарактеризовано основні напрями інтернаціоналізації змісту навчання іноземної мови.

Ключові слова: стандартизація, освітній простір, інтернаціоналізація, вища освіта, ЗВО, академічна мобільність, іноземна мова, компетентність.

Статья посвящена вопросам интернационализации содержания обучения иностранному языку во время профессиональной подготовки студентов в учреждениях высшего образования. Определены основные причины, побуждающие иностранных абитуриентов поступать в украинские университеты. Исследовано состояние интернационализации отечественных УВО. Раскрыты механизмы интернационализации учебных программ, которые могут быть реализованы как франчайзинг, программы-близнецы, взаимное признание программ. Обоснована необходимость укрепления конкурентоспособности отечественных университетов и освещены основные вызовы, с которыми они сталкиваются в условиях глобализации и евроинтеграции образовательного пространства. Приведены примеры распространения культурного наследия за рубежом и повышение привлекательности национальной системы высшего образования такими странами, как Великобритания, Китай, Германия и Франция. Рассмотрена роль языкового фактора в интернационализации образовательного пространства. Доказана важность поиска баланса в использовании национального языка и английского как общепринятого lingua franca. В контексте интернационализация содержания обучения иностранному языку предложено обновление учебных материалов на основе коммуникативного и деятельностного подходов, внедрения инновационных педагогических и информационных технологий, использования интерактивных сенсорных экранов. Проанализирована роль иностранного языка не только как средства межкультурной коммуникации, расширение культурных связей и распространение образовательных возможностей, но и средства формирования профессиональной и поликультурной компетентности. Детерминировано ориентиры международной деятельности и механизмы интернационализации учебной деятельности УВО с целью повышения качества профессиональной подготовки студентов. Охарактеризованы основные направления интернационализации содержания обучения иностранному языку.

Ключевые слова: стандартизация, образовательное пространство, интернационализация, высшее образование, УВО, академическая мобильность, иностранный язык, компетентность.

Текст статті

Постановка проблеми в загальному вигляді

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми

Формулювання цілей статті

Виклад основного матеріалу дослідження

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок

Список використаної літератури

 1. Іноземні студенти в Україні. URL: http://studyinukraine.gov.ua/uk/zhittya-v-ukraini/inozemni-studenti-v-ukraini/ (дата звернення: 17.06.2019).
 2. Кравець Р.А. Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти / Р.А.Кравець // Молодь і ринок. – 2019. – №7 (174). – С. 17–22.
 3. Куприянова-Ашина В. Интернационализация высшего образования: российские подходы / В.Куприянова-Ашина, Ч. Жу // Международные процессы. – 2013. – № 2 (33). – Т. 11. – С. 86–94.
 4. Кравець Р.А. Забезпечення полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі засобами комунікативного підходу на заняттях з іноземної мови / Р.А. Кравець // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2 (12). – С. 215–221.
 5. Стратегія інтернаціоналізації Вінницького національного аграрного університету до 2025. URL: https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/ pdf (дата звернення: 21.09.2019)

References

 1. Inozemni studenty v Ukraini [Foreign students in Ukraine]. Access mode : http://studyinukraine.gov.ua/uk/zhittya-v-ukraini/inozemni-studenti-v-ukraini/ (Аccessed 17 June 2019). (In Ukrainian).
 2. Kravets, R.A. (2019). Rol inozemnoi movy v protsesi internatsionalizatsii zakladiv vyshchoi osvity [The role of foreign in the process of internationalisation of higher education institutions]. Molod i rynok [Youth and market]. Drohobych, no. 7 (174), pp. 17–22 (In Ukrainian).
 3. Kupriianova-Ashina, V. & Zhu, Ch. (2013). Internatsionalizatsiia vyssheho obrazovaniia : rossiiskie podkhody [The internationalization of higher education: the Russian approach]. Mezhdunarodnye protsessy [International processes], no. 2 (33), vol. 11, pp. 86–94 (In Russian).
 4. Kravets,R.А. (2016). Zabezpechennia polikulturnoi osvity maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi zasobamy komunikatyvnoho pidkhodu na zaniattiakh z inozemnoi movy [Providing the multicultural education of future agrarians by means of the communicative approach at foreign language classes]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Pedahohika i psykholohiia [Bulletin of Alfred Nobel University. Pedagogy and Psychology]. Dnipropetrovsk, no. 2(12), pp. 215–221 (In Ukrainian).
 5. Stratehiia internatsionalizatsii Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu do 2025 [Internationalisation strategy of Vinnytsia National Agrarian University till 2025]. Access mode : https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/ internacionalizaciaukr.pdf (Аccessed 21 September 2019). (In Ukrainian).

Назва статті англійською мовою

INTERNATIONALISATION OF THE CONTENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AS A MEANS OF IMPROVING

THE QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING OF STUDENTS

AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Відомості про автора (авторів)

Kravets Ruslan Andriiovych, Doctor of Sciences (Pedagogy), Senior Lecturer of the Ukrainian and Foreign Languages Department of Vinnytsia National Agrarian University.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID 0000-0002-7459-8645

Key words: standardisation, educational space, internationalisation, higher education, HEI, academic mobility, foreign language, competence.

Реферат англійською мовою

(Приклад)

The article is devoted to the issues of internationalisation of the content of foreign language teaching in professional training of students at higher education institutions. The main reasons which encourage foreign entrants to enter Ukrainian universities have been defined. The state of internationalisation of local HEIs has been investigated. Mechanisms of internationalising the training programmes which can be implemented as franchising, twinning programmes and mutual recognition of programmes have been revealed. The necessity of strengthening the competitiveness of local universities has been substantiated and the main challenges they face in the context of globalisation and European integration of the educational space have been viewed. The examples of spreading the cultural heritage abroad and increasing attractiveness of the national higher education system in such countries as the United Kingdom, China, Germany and France have been presented. The role of the linguistic factor in the internationalisation of the educational space has been considered. The importance of finding a balance in using the national language and English as a common lingua franca has been proven. In the context of the internationalisation of the content of foreign language teaching it has been proposed to update the educational materials on the basis of communication and practical approaches, the implementation of innovative pedagogical and information technologies, the use of interactive touch screens. The role of the foreign language has been analysed not only as a means of intercultural communication, enhancement of cultural relations and distribution of educational opportunities, but also as a means of forming professional and multicultural competences. The indicators of international activity and mechanisms of internationalisation of the HEIs’ educational activity have been determined in order to improve the quality of students’ vocational training: deepening the integration into the world educational and scientific space, implementation of innovative methods of educational process and scientific research organization, export of educational services, high-tech projects in the form of international grants. The main directions of internationalisation of the content of foreign language training have been described: expansion of educational services in the specialities demanded abroad, development of master’s educational programmes in English, implementation of new practices of targeted training of foreign specialists under contracts with foreign companies. The importance of developing curricula and other normative documents in English for the internationalisation of educational activities, where organizational and institutional support for internationalisation involves the implementation of programmes for developing foreign and intercultural competences, the creation of internship opportunities for scientific, pedagogical and administrative-management staff, providing administrative support and additional services for foreign students and teachers, stimulating University employees to participate in international projects has been proved.

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

Контактна інформація:

Олійник Ірина Вікторівна, канд. пед. наук, відповідальний секретар, основна контактна особа

Тел.: +38 991335934;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Переконливо просимо дотримуватись зазначених вимог і термінів, що запобігатиме затримці видання збірника і сприятиме якості його змісту та оформлення. Чекаємо на Ваші матеріали та сподіваємося на плідну співпрацю!

З повагою, редколегія.

Top