Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогіка і Психологія»

Порядок рецензування рукописів статей, надісланих до редакції наукового журналу «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка та психологія»

THE MANUSCRIPT REVIEW PROCESS

 

1. Рукопис наукової статті, що надійшов до редакції журналу, проходить попередню перевірку на відповідність формальним вимогам до публікаційних матеріалів (тематичний профіль журналу; структура; оформлення; наявність анотацій і ключових слів українською, російською та англійською мовами, а також реферату статті англійською мовою у встановленому редколегією обсязі; бібліографія; відомості про автора, що містять контактну інформацію; завірена підписами всіх співавторів скан-копія бланку-згоди на публікацію матеріалу в журналі тощо) та некоректного запозичення чужого наукового матеріалу.

Про отримання статті, результати попередньої перевірки та її надання рецензенту відповідальний секретар повідомляє авторів електронною поштою. Якщо формальні вимоги до наданих у редакцію матеріалів не виконані, редколегія відмовляє в публікації наданих матеріалів «за формальною невідповідністю».

2. Усі матеріали, не відхилені в результаті попередньої перевірки, надсилаються двом рецензентам для обов’язкової незалежної наукової експертизи. Експертне рецензування проводиться за принципом “double-blind peer review” (подвійного “сліпого” рецензування), коли ні автору не повідомляються імена рецензентів, ні рецензенти не знають імені автора. Як рецензенти запрошуються провідні фахівці в галузі, спорідненій до теми наданого матеріалу. Рецензентами можуть виступати кваліфіковані фахівці вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та наукових організацій.

3. Наукове рецензування рукописів повинно містити аргументовані відповіді рецензентів на наступні запитання:

1) чи відповідає зміст статті заявленій темі?

2) чи містить наданий до публікації матеріал наукову новизну?

3) чи присутня у наданому матеріалі інформаційна новизна?

4) чи є ознаки некоректного запозичення або інші форми порушення автором принципів наукової етики та академічної доброчесності під час написання матеріалу?

5) чи виявлене практичне значення матеріалу?

6) чи відповідає матеріал вимогам до структури публікації, мови та стилю викладення, термінології, що використовується, наочності таблиць, діаграм, рисунків, правильності оформлення цитувань?

7) чи є рецензований матеріал корисним для читача журналу?

Рецензією є затверджена редколегією журналу анкетна форма, що передбачає відповіді на вказані запитання та розгорнуте кінцеве резюме з аргументацією наукової новизни та практичного значення матеріалу.

4. За результатами наукового рецензування рецензентом повинна бути надана одна з наведених нижче рекомендацій:

1) матеріал рекомендується до публікації в наданому варіанті (без зауважень);

2) матеріал рекомендується до публікації з можливим (на розсуд автора) врахуванням зауважень та побажань рецензентів;

3) матеріал рекомендується до публікації виключно за умови обов’язкового врахування автором зауважень рецензентів;

4) матеріал не рекомендується до публікації.

5. За результатами наукового рецензування автору надсилається рецензія, що містить перелік зауважень та пропозицій рецензентів з рекомендацією їх врахувати при доопрацюванні матеріалу та визначення умов публікації матеріалу (якщо вони є). За умови аргументованої незгоди автора з думкою рецензентів призначається додаткове рецензування, в якому враховуються думки усіх членів редколегії.

6. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор доопрацьовує рукопис та надає нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється.

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

7. Процедура апеляції:

Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.

У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.

Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.

8. Не допускаються до публікації в науковому журналі:

– статті, опубліковані раніше в інших виданнях;

– статті, в яких не дотримані правила оформлення;

– статті, автори яких відмовляються від технічного доопрацювання статей;

– статті, автори яких не виконують зауважень рецензента або аргументовано не спростовують їх.

9. Педагоги-дослідники не повинні брати участь у фабрикації чи фальсифікації даних, джерел, результатів дослідження та плагіаті в процесі планування, виконання, звіту або оприлюднення результатів дослідження.

Дослідники не повинні нашкодити репутації дослідження наступними діями:

- фальсифікацією фактів та отриманих результатів;

- роблячи із результатів дослідження сенсацію для максимального публічного розголосу;

- спотворюючи результати, вибірково публікуючи деякі встановлені факти, замовчуючи інші;

- критикуючи інших науковців, з метою дискредитації;

- експлуатуючи найманий штат дослідників та неправомірно використовуючи умови робочого місця;

- проведенням робіт, які можуть мати наявність конфлікту інтересів або проводитися задля комерційної вигоди, що ставить під загрозу об’єктивність дослідження;

- проведенням робіт, в яких вони некомпетентні;

- використовуючи наукові результати, отримані спільно з групою співавторів, як базис для індивідуальної статті без дозволу співавторів та осіб, які причетні до цього;

- використовуючи дослідження з шахрайською та незаконною метою.

10. Редакція журналу зобов’язана забезпечити виконання рецензентами умов конфіденційності будь-яких відомостей про рукопис, переданий для наукового рецензування. Не допускається обговорення рецензованого рукопису рецензентом з будь-якими третіми особами. До публікації матеріалів рецензенти не мають права використовувати рецензовані матеріали або посилатися на них.

Top