Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Єчкало Ю.В.
Засоби навчання комп’ютерного моделювання в курсі фізики   

Заря Л.О.
Науково-педагогічне вирішення питань формування інтересу до музики   

Модло Є.О.
Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні   

Невмержицька О.В.
Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін   

Олішкевич С.В.
Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі   

Чепіль М.М.
Краєзнавство як чинник патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)   

Янченко Т.В.
Науково-практична діяльність Дніпропетровської досвідно-педологічної станції (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.)   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Бондаренко З.П.
Формування здорового способу життя студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи   

Карпенко О.Є.
Правові засади розвитку опіки над дітьми у Польщі (1945–1961 рр.)   

Ніколенко Л.М.
Середовище соціальної взаємодії у студентському громадському об’єднанні   

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Гладуш В.А., Баранець Я.Ю.
До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Борисова А.О.
Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури   

Ващило О.В.
Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів   

Волкова Н.П., Батраченко І.Г.
Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки   

Гирич З.И.
Особенности конструирования тестов, ориентированных на тюркоязычную аудиторию   

Євсюков О.Ф.
Ефективність процесу самоосвіти майбутніх викладачів вищої аграрної школи в умовах магістратури   

Завгородня А.І.
Системоутворюючі категорії економічної компетентності   

Корж О.Ю., Корчікова І.В.
Психологічні чинники ставлення студентів до педагогічного процесу   

Манохіна І.В.
Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі   

Мартиненко М.Ю.
Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання   

Mijlik О.А., Pliuschai А.А., Оnischenko М.Y.
Pautas metódicas del trabajo con el texto temático en la clase del idioma extranjero   

Ніколаєску І.О.
Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій   

Пейчева О.О., Келембет Р.В.
Бар’єри міжособистісної взаємодії суб’єктів процесу оволодіння іноземними мовами у ВНЗ   

Плаксін А.А.
Формування дидактичної культури майбутніх викладачів ВНЗ МВС: контекстний підхід до відбору змісту освіти   

Райхман Є.І.
Науково-дослідна робота майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічний феномен   

Романюк С.М. 
Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи   

Сапожников С.В.
Місія та метасистеми вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення   

Тарнопольський О.Б.
Побудова середнього курсу навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ   

Тернавська Л.М., Шауерман О.А.
Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології   

Трішкіна Н.І.
Cучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю   

Чеховська М.В.
Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Гайдар М.М.
Встановлення автономії у студентів-філологів у навчанні письма за допомогою проектного методу   

Глазкова І.Я.
Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ   

Луганцева О.Г. 
Тренінговий цикл як конструктивний елемент тренінгової технології навчання   

Стрюк А.М., Рассовицька М.В.
Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей   

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Білоус О.С.
Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога   

Drach A.S.
Hyperfiction: the ambiguities of non-linear text   

Кабанова М.Р., Черняк Н.А.
Формирование профессиональной направленности и интерактивные технологии в подготовке будущих психологов   

Кладкова Т.А.
Об’єкти контролю англомовних мовленнєвих компетентностей майбутніх психологів   

Макарова К.Г.
Використання ігрових технологій у процесі формування культури ділового спілкування майбутніх перекладачів   

Ольховська А.С.
Курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом» у структурі фахової підготовки перекладачів   

Розумна Т.С.
Формування комунікативної компетентності в інтерактивному навчанні іншомовного спілкування   

Сімкова І.О.
Загальні передумови методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Бикова В.О.
Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top