Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Іваненко Л.В.
Виховання милосердя в антропологічній системі К.Д. Ушинського   

Самбор А.М., Самбор М.А.
Християнство як підґрунтя духовного виховання майбутніх вчителів   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Грищенко С.В.
Соціальна профілактика торгівлі дітьми   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вєлкова О.В.
Аналіз стану підготовки майбутніх менеджерів до професійної взаємодії   

Волкова Н.П., Полторак В.А.
Компетентність у здійсненні професійної комунікації майбутнього соціального педагога   

Беспарточна О.І.
Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі   

Зінукова Н.В.
Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг   

Зюзіна Т.О.
Сучасне мистецтво як об’єкт етико-психологічного аналізу в навчально-виховному просторі університету   

Кондрашова О.В.
Засоби навчання: проблеми проектування   

Коростелін М.О.
Підходи науковців до визначення готовності студентів до попередження конфліктів у професійній діяльності   

Манохіна І.В.
Розвиток творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом інноваційної технологізації освітнього простору   

Наход С.А.
Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій   

Нестерова О.Ю.
Етапи і методика проведення експериментальної роботи з розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів   

Тарасенко Р.О.
Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі   

Черняк Н.О.
До питання формування професійної спрямованості майбутніх фахівців   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Іжко Є.С.
Метод проектів як один із засобів оптимізації автономного навчання   

Кабанова М.Р.
О некоторых вопросах развития творческого потенциала преподавателя высшего учебного заведения и интерактивных технологий в обучении иностранному языку   

Любченко О.В.
Модель формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій   

Прошкін В.В.
Зміст інтеграції університетської науки та освіти   

Сапожников С.В.
Науково-практичні підходи до організації навчального процесу в педагогічних університетах і коледжах країн Чорноморського регіону   

Шабанова Ю.О., Осипов А.О.
Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи   

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Амеліна С.М.
Методика формування лексичної компетенції майбутніх філологів   

Гайдар М.М.
Изучение иностранного языка на начальном уровне на основе лексического и конструктивистского подходов (с разработкой плана урока)   

Гирич З.И.
Совершенствование научной русской речи тюркоязычных студентов-иностранцев инженерного профиля   

Slađana Živković, Nadežda Stojković, Nataša Bakić-Mirić
Designing spoken presentations for academic and professional needs   

Конопленко Л.О.
Методичні рекомендації щодо організації ділової гри для навчання усного англомовного спілкування у технічних ВНЗ   

Корнєва З.М.
Відбір змісту навчання в системі професійно спрямованої англомовної підготовки студентів ВТНЗ   

Растєгаєва Д.Г.
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (СІТ) на початковому етапі навчання іноземної мови студентів мовних спеціальностей   

Рудницьких О.В.
Коучінг як інтерактивна технологія в освіті   

Тарнопольський О.Б., Сліпченко Л.Б.
Зміст навчання ділової телефонної комунікації англійською мовою в економічному ВНЗ та його практичний відбір   

Токарєва А.В. 
Інтегративне навчання як один із перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти   

Шкурко Е.В.
О методах обучения иностранным языкам   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top