Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Сапожников С.В.
Педагогічний університет ХХІ століття: місія та мета. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-8-13

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Бачинська Н.В., Забіяко Ю.О.
Перспективи використання шкал та опитувальників для діагностики психологічного стану осіб з бойовими пораненнями. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-14-20

Дніпрова О.А.
Трансформація подружніх стосунків у молодих сім’ях. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-21-25

Куценко О.М.
Сутність толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-26-30

Мартинова Н.П., Коваленко Є.В.
Сучасні проблеми фізичного виховання та перспективи підвищення рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-31-35

Пінська О.Л.
Теоретичні засади проблеми особистісної самореалізації як психологічного феномену.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-36-41

Пічурін В.В., Жарко Я.Ю.
Особливості сприйняття студентською молоддю здорового способу життя.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-42-47

Ржевський Г.М.
Вплив інтернет-середовища на навчальну діяльність студентської молоді в сучасних умовах.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-48-55

Рочняк А.Ю.
Методи саморегуляції психічних станів як засіб корекції стану баскетболістів.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-56-62

Феднова І.М.
Дослідження психологічних особливостей спілкування студентів-іноземців як елемента адаптації.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-63-68

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бриндіков Ю.Л.
Організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями збройних сил України, що брали участь у бойових діях. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-69-75

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Гарнюк Л.Г., Сорокіна А.О.
Вплив психологічних особливостей дітей із порушеннями слуху на вибір їхньої майбутньої професії.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-76-79

Матюх Ж.В.
Модель використання мультимедійних технологій вихователем закладу дошкільної освіти в освітній роботі з інклюзивною групою. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-80-86

Нетьосов С.І., Курицька Г.А.
Технології корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-87-90

Никоненко Н.В.
Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-91-95

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дерстуганова Н.В.
Актуальні аспекти формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-96-101

Дiмiтрова-Бурлаєнко С.Д.
Креативне освітнє середовище як чинник формування готовності студентів технічних університетів до виявлення креативної компетентності у професійній діяльності. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-102-107

Залужна А.О.
Формування мультилінгвальної компетентності студентів через використання ігрових методів навчання на заняттях з іноземної мови. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-108-112

Зінукова Н.В.
Формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері: результати експерименту. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-113-119

Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Плющай І.В.
Комунікативно-професійний аспект структури та змісту навчального посібника з наукового стилю мови для студентів-іноземців підготовчих відділень ВНЗ України. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-120-123

Калініна І.М.
Розроблення проблеми особистісно-професійного становлення молодих держслужбовців у сучасних наукових дослідженнях. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-124-129

Корольова Л.М.
Педагогічна практика як інструмент впливу на ефективну підготовку майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативних здібностей у молодших школярів. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-130-135

Крамаренко Т.В.
Реалізація моделі формування в майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності культури професійного діалогу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-136-142

Кременчук А.С.
Наукове обґрунтування педагогічних технологій формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-143-149

Лукаш Ю.М.
Основні аспекти формування професійно-комунікативної компетентності студентів-медиків у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-150-156

Michlik O.O., Maniakina T.I., Plustschai O.O.
Zu manchen Spezifika der Lehrkommunikation im Fremdsprachenunterricht an nicht sprachorientierten Hochschulen. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-157-161

Ніколенко Л.М.
Соціальна значущість ціннісних орієнтацій особистості у професійному становленні корекційного педагога. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-162-168

Олексієнко Л.А.
Зміст та структура навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з перекладу у вищих навчальних закладах Австрії. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-169-174

Олійник І.В.
Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-175-179

Потапюк Л.М.
Теоретичні аспекти компетентнісного підходу в контексті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-180-185

Сухін О.В., Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М.
Математична модель прогнозування виживання вищих навчальних закладів в умовах конкуренції.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-186-194

Тарнопольський О.Б., Черняк Н.А., Бредбієр П.В.
Вступні/коригувальні фонетичні курси у вишівському навчанні іноземних мов.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-195-201

Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б.
Культурологічний аспект підготовки фахівців у процесі вивчення іноземних мов.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-202-207

Фрицюк В.А., Грошовенко О.П.
Професійний саморозвиток майбутніх педагогів: компетентнісний підхід.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-208-213

Шкурко Е.В.
Лингвистические и психологические особенности синтаксического анализа неоднозначных предложений. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-214-218

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бірюкова Т.В., Шинкура Л.М.
Інтерактивні технології навчання у формі круглого столу як метод покращання самостійної роботи студентів медичного вищого навчального закладу. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-219-222

Бурлімова Б.М., Яслинська К.М.
Інноваційні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-223-227

Волкова Н.П., Степанова А.А.
Фасилітатор як важлива рольова позиція сучасного викладача вишу. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-228-234

Заболоцький А.Ю.
Педагогічні умови використання системи підтримки e-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників ЦДОУ. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-235-239

Токарєва А.В.
Теорії супроводу відеоігор у навчанні. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-240-245

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Богдан В.О.
Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-246-252

Головко С.О.
Розробка когнітивного компонента управлінської культури менеджера.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-253-258

Лебідь О.В.
Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. DOI 10.32342/2522-4115-2018-0-15-259-266

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
Top