Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Берестень Е.Е., Михлик О.А.
Песня как средство мотивации на уроке иностранного языка. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-1

Валюк В.Ф.
Методика економізації курсу хімії в закладах загальної середньої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-2

Vysnyuk I.M.
Features of the origin and development of hypochondrial personality disorders. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-3

Волкова Н.П., Наход С.А., Крижановська Г.І.
До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-4

Гаркуша І.В., Кайко В.І.
Психологічні аспекти та основні мотиви використання соціальних мереж. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-5

Головійчук І.М., Кидонь В.В., Забіяко Ю.О.
Участь закладів вищої освіти в національному дослідженні STEPS в Україні: потенціал та перспективи. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-6

Голос Г.А.
Проблеми дітей та учнівської молоді в Україні та Японії. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-7

Єфремова М.М.
Модель формування здоров'язбережувального освітнього середовища під час занять фізичним вихованням в основній школі. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-8

Kovalenko Y.V.
Adaptation and validation of the Ukrainian dispositional ‘cope’ questionnaire. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-9

Коваль Д.В.
Професійні домагання особистості як соціальна проблема. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-10

Олійник І.В.
Психолого-педагогічні детермінанти формування дослідницьких здібностей. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-11

Пінська О.Л.
Психолого-педагогічна детермінація соціалізації студентів в освітньому просторі вищої школи. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-12

Резван О.О., Жигло О.О.
Рефлексія щодо проблем соцальної комунікації між колегами в аспекті теорії поколінь. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-13

Сапожников С.В.
Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього вчителя у світлі викликів ХХІ століття. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-14

Сірик С.Ф.
Позанавчальна діяльність студентів як чинник успішної соціалізації особистості. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-15

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бондаренко З.П.
Соціально-педагогічне волонтерство як бренд сучасної студентської молоді. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-16

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Ласточкіна О.В.
Сучасні програмові розробки, що використовуються на різних етапах логопедичного впливу. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-17

Приходько Т.П., Переворська О.І., Кобзєва І.М.
Ефективність корекційної роботи студентів з дітьми з порушеннями інтелекту помірного ступеня. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-18

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бірюкова Т.В., Шинкура Л.М.
Застосування методів історизму при формуванні професійних компетентностей студентів-медиків. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-19

Боярська-Хоменко А.В.
Розвиток педагогічної теорії в галузі освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи (перша половина ХХ століття). DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-20

Гамолін П.В.
Компетентністний підхід у підготовці майбутніх викладачів образотворчого мистецтва до роботи в закладах позашкільної освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-21

Добренко І.А.
Концептуальні орієнтири професійної підготовки здобувачів освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-22

Ключник Р.М., Магдіч А.С.
Особливості викладання соціально-гуманітарних та економічних дисциплін англійською мовою. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-23

Кравець Р.А.
Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-24

Макхулі І.
Аналіз ефективності впровадження педагогічної технології формування готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до роботи в умовах поліетнічного освітнього середовища. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-25

Мединська С.І.
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців галузі туризму та індустрії гостинності для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-26

Огороднійчук І.А.
Новітні підходи щодо формування правової компетентності майбутніх інженерів. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-27

Pliushchai A., Semerenko L., Pysmennyi T.
Consigli pratici per una classe di traduzione in spagnolo e italiano per lo sviluppo di abilità traduttive professionali: prova dei compiti. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-28

Попова Л.М.
Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до міжкультурної комунікації. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-29

Прошкін В.В.
Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи: досвід ЗВО України та європейських країн. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-30

Садовенко С.Г.
Дефінітивний аналіз понятійного конструкту «психолого-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу». DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-31

Сторожук С.Д.
Зміст навчання англомовної писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови з використанням проектних технологій. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-32

Сукач Т.М., Яровий І.М.
Формування професійних компетентностей здобувачів вищої та передвищої освіти засобами математики. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-33

Тарнопольський О.Б., Кабанова М.Р.
Культурна складова комунікативного підходу до навчання іноземних мов. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-34

Цуркан М.В.
Особливості реалізації жанрового підходу до навчання української мови як іноземної в медичному закладі вищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-35

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Сидорук І.І.
Роль менторства у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-36

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Завидівська О.І.
Феномен комплементарності в системі професійної освіти майбутніх менеджерів: концепт навчання здоров’яорієнтованому управлінню. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-37

Лебідь О.В., Шаравара В.В.
Тактично-стратегічна компетентність як складова професійної компетентності фахівця. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-38

Лопуга Г.В., Решетилова В.М., Михайленко Ю.М.
Реалізація державної політики і впровадження національної стратегії щодо збереження громадського здоров’я: діяльність закладів вищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-39

Top