Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Герасименко Л.В.
Визначення вимог до організації педагогічного процесу в теорії П. Каптерєва   

Ісаєва М.Є.
Освітньо-виховне середовище у вітчизняній педагогіці ХХ століття   

Кнодель Л.В.
Cучасна вища освіта в США   

Радченко Т.А.
Міжнародна співпраця університетів Швейцарії як чинник полікультурності навчального процесу   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ніколенко Л.М.
Форми організації групової взаємодії у процесі формування соціально спрямованих лідерських якостей студентів   

Томашевська-Прядун С.О.
Сім’я як соціально-педагогічне середовище   

Трубавіна І.М.
Правове соціальне виховання: сутність і шляхи   

Шугурова Т.Л.
Кіберсоціалізація студентської молоді в дозвіллєвій діяльності   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стрюк А.М., Семеріков С.О.
Моделі комбінованого навчання   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Kamenskaya I.B., Kamensky A.I.
Levels and conditions of forming Future foreign language teachers’ philological сompetence   

Никоненко Н.В.
Формування професійних компетенцій майбутніх економістів на заняттях із фахових та мовних дисциплін   

Секрет І.В.
Проектування електронного підручника, спрямованного на формування іншомовної професійної компетентості студентів   

Соловйов В.М., Теплицький О.І.
Умови підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп’ютерного моделювання   

Тюріна В.О.
Професіоналізм педагога як фактор підвищення ефективності дистанційного навчання   

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Виселко А.Д.
Мотиваційні основи для впровадження англомовного попереднього підготовчого занурення    

Demydenko O.P., Kolomiets S.S.
Interdisciplinary training of the interpreters and translators at a linguistic department of higher technical educational institution: experience, challenges and perspectives   

Nesterenko O.A., Bradbeer P.
The issue of creating an introductory – corrective English language course for first year extra mural students of psychology   

Onypko O.І.
Teaching techniques used in content-based language instruction of students majoring in printing   

Тарнопольский О.Б.
Принцип мотивационной достаточности как ведущий среди принципов обучения английскому языку для профессионального общения на основе конструктивистского подхода   

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Птахіна О.М.
Система управління якістю освітніх послуг у вищому навчальному закладі   

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Бистрова Ю.О.
Корекційна робота з формування професійного самовизначення учнів з порушеннями психофізичного розвитку   

Гришина Т.А.
Психолого-педагогічні аспекти формування суб’єктивного ставлення особистості до природи   

Дніпрова О.А.
Особливості синдрому професійного вигоряння у працівників медико-соціальних експертних комісій   

Єрмолаєва Т.В.
Особиста казка та особливості емоційного реагування в спілкуванні   

Кириченко В.В., Булатова Я.В.
Формування довіри читача до економічних видань   

Лоза О.О., Нейбург Е.Е.
Особливості сприйняття реклами, що містить сексуальні стимули, різними віковими групами   

Пальм Г.А.
Психологічні особливості стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників митниці   

Скляр А.В.
Життєві уявлення про щастя   

Top