Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ПЕДАГОГІКА

Адаменко О.В., Разорьонова М.В.
Аналіз тематичного спектра дисертаційних досліджень з питань підготовки іноземних студентів в Україні (1990–2009 рр.)   

Волкова Н.П.
Самостійна робота в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підготовки студентів до здійснення професійної комунікації   

Гавриш Н.В.
Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти   

Гриньова В.М.
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу як результат сформованості його педагогічної культури   

Докучаєва В.В.
Експертиза як метод прогностичної оцінки в процесі створення інноваційних педагогічних систем   

Кнодель Л.В.
Професійна підготовка соціальних працівників для клінічної соціальної роботи в Німеччині   

Локарєва Г.В.
Художньо-інформаційна система твору мистецтва у підготовці соціального педагога до професійного спілкування   

Сапожников С.В.
Система вищої освіти Турецької Республіки в умовах сьогодення   

Сущенко Т.І.
Викладач і викладання в добу пріоритету особистості   

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Галустова К.Г.
Формування мовної компетенції старшокласників на основі лінгвосмислового аналізу іншомовних художніх текстів   

Goodman B.A.
Theory and practice of teaching English as an international language   

Давиденко Ю.Є.
Особливості навчання перекладу фразеологічних одиниць: макролінгвістичний підхід   

Дегтярьова Ю.В.
Теоретичні основи експеренційного навчання іноземних мов   

Зінукова Н.В.
Професійна підготовка усних перекладачів у вищому навчальному закладі   

Корнєва З.М.
Концептуальні засади створення підручника в експеренційній методиці навчання іноземних мов   

Михлик О.А., Борисевич И.П., Багрова Н.М.
Некоторые факторы успешности обучающей коммуникации на занятиях по иностранному языку (в неязыковом вузе)   

Пахомова Т.А.
Билингвальное обучение предметам неязыкового цикла в средней школе как методическая проблема   

Тарнопольський О.Б.
Інтернет у навчанні іноземних мов для спеціальних цілей у немовному ВНЗ   

ПСИХОЛОГІЯ

Дніпрова О.А.
Психологічна корекція хворих на ішемічну хворобу серця   

Ермолаева Т.В.
Профессиональная рефлексия студентов-психологов   

Кириченко В.В.
Особистісні особливості уявлення працівників про організаційну культуру підприємства в умовах конкурентного середовища   

Лагутин В.А., Лагутина Е.И.
Агрессия и процесс психологического консультирования   

Лоза О.О.
Моделі перфекціонізму та методики його діагностики   

Пальм Г.А., Мороз Г.А.
Конфліктологічна компетентність і особистісні особливості керівника в умовах конкурентного середовища   

Проскура Ю.В.
Дослідження зв’язку ліні з факторами «Великої п’ятірки»   

Сурякова М.В.
Уявлення студентів-психологів про майбутню професійну діяльність   

Top