Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Акімова Н.В.
Класифікація значень та смислів у контексті проблеми розуміння тексту. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-1

Воровка М.І.
Джерельна база історико-педагогічного дослідження: поняття та специфіка.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-2

Гарькава Т.А.
Методичні засади навчання петриківського розпису. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-3

Гурєєва Л.В.
Стан та перспективи дослідження міжгалузевої термінології. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-4

Кожушкіна Т.Л.
Щодо змістового аналізу поняття «культура міжособистісної взаємодії». DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-5

Сапожников С.В.
Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-6

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Гаркуша І.В.
Основні типи ставлення особистості до грошей. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-7

Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В., Черняк Н.О.
Гендерні стереотипи та вибір професії. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-8

Донець О.І.
Сексуальні установки жінок в юнацькому віці. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-9

Кайко В.І., Мациєвська С.М.
Щодо експертної характеристики індивідуальних психологічних особливостей особистості за її почерком. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-10

Кравченко Л.А., Кобзєва І.М.
Сексуальна просвіта як складова виховного процесу підлітків. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-11

Малиш В.І.
Особливості економічного виховання підлітків з багатодітних родин в умовах ринкового суспільства.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-12

Нестуля С.І.
Освітній проект «Розвиток лідерства в Україні на принципах гендерної рівності» у процесі формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-13

Переворська О.І., Кобзєва І.М.
Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі вищого навчального закладу.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-14

Приходько Т.П.
Актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію викладачів закладів вищої освіти.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-15

Федів В.І., Микитюк О.Ю., Олар О.І., Бірюкова Т.В.
Виховання патріотизму у студентів у процесі вивчення медичної і біологічної фізики.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-16

Черняк Є.Б., Йоркіна Н.В.
Формування гендерної компетентності студентів у процесі їх підготовки до умов виконавської діяльності. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-17

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Лоза Т.В.
Розвиток особистості клієнта соціальної роботи в контексті коучингового підходу.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-18

Олійник І.В., Янченко О.С.
Проблема психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-19

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Давиденко Г.В.
Упровадження соціальної інклюзії у закладах вищої освіти: бар’єри та шляхи їх подолання.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-20

Криворотько А.О.
Ґендерне виховання підлітків з порушенням інтелектуального розвитку. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-21

Лазаренко В.І., Чуприна Ю.О.
Формування суспільно-корисних навичок у старших дошкільників з порушенням слуху.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-22

Нетьосов С.І.
До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-23

Никоненко Н.В.
Спільне та відмінне у роботі та підготовці вчителів спеціальної та загальної освіти США.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-24

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Верченко Л.С.
Діагностика рівнів розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-25

Волкова Н.П., Гавяда В.В.
До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-26

Гриняєва Н.М.
Проблема формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-27

Данильченко І.Г.
Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток (на прикладі навчальної дисципліни «Дитяча література»). DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-28

Ігнатюк О.А., Демідова Ю.Є.
Ергономічна компетентність як результат навчання та інтегрований показник якості фахової підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти в умовах освітніх трансформацій.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-29

Ільєнко О.Л.
Діяльність консультативно-дослідницьких центрів в аспекті формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-30

Ключник Р.М., Опалева О.И.
Лингводидактический потенциал иноязычных рекламных текстов. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-31

Козинець І.І.
Аспекти професійної підготовки майбутніх менеджерів-митників у закладах вищої освіти.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-32

Мархева О.Є.
Розвиток навчальної автономії майбутніх перекладачів у процесі їхньої самостійної навчальної діяльності (досвід університетів Німеччини та Австрії). DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-33

Medynska S.I.
The scope of application of computer testing in the context of cultural and motivational aspects while forming the foreign language competence of undergraduate tourism students. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-34

Наход С.А.
Щодо технологій підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзивної освіти.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-35

Омельяненко В.В.
Структурно-функціональна модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-36

Остапенко Т.М.
Методика викладання як головна ланка дидактики і навчальний предмет. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-37

Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О.
Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-38

Пінська О.Л.
Формування готовності майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-39

Савчук П.П., Потапюк Л.М.
Професійне становлення студентів технічного університету шляхом поширення академічної доброчесності. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-40

Ситняківська С.М.
Розвиток білінгвальної професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах білінгвального навчання. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-41

Тарнопольський О.Б., Кабанова М.Р., Бредбієр П.В.
Наскільки методика викладання іноземних мов є залежною від загальної педагогіки?
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-42

Шепеленко Т.Л.
Формування перцептивних умінь у майбутніх фахівців юридичного напряму в процесі фахової підготовки. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-43

Шумський О.Л.
Лінгводидактична технологія формування готовності майбутніх учителів іноземних мов
до лінгвосамоосвіти.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-44

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Коршун Т.С.
Можливості індивідуалізації навчання на онлайн-платформах. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-45

Медведчук А.В.
Інтерактивні методи навчання іноземної мови. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-46

Monastyrna O.V.
Students teach students. Implementation of peer teaching strategy in efl classes. DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-47

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Головко С.О.
Технологічний підхід у формуванні управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту.
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-48

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
Top