Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Головко М.Б.
Проблеми сімейного виховання у працях представників суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ століття    

Жданюк А.В.
Щодо історико-філософських аспектів розвитку уявлень про конфлікт у системі правовідносин   

Ковальчук О.С., Потапюк Л.М.
Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід   

Корольова Л.В.
Становлення і розвиток системи підготовки викладачів іноземної мови в Румунській Республіці   

Мовчан Л.В.
Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні   

Осадчий В.В.
Фактори впливу на розвиток дизайну як науки   

Розлуцька Г.М.
Особливості розвитку освіти духовенства у Закарпатті (кінець ХVІІІ  – початок ХІХ століття)   

Таможська І.В. 
Оцінка університетською спільнотою ролі та значення інституту приват-доцентури в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)   

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА CОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.

Бондаренко З.П.
Cоціальне здоров’я студентів у контексті розвитку волонтерства   

Ніколенко Л.М.
Розвиток соціальних навичок у дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах інтеграційного дитячого оздоровчого табору   

Переворська О.І.
Проблема розвитку студентами комунікативного потенціалу дітей дошкільного віку із ЗНМ   

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Агіляр Туклер В.В.
Виховання ініціативності дітей у ігровій діяльності: сучасний стан    

Дніпрова О.А., Когут А.Р.
Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигорання   

Єрмолаєва Т.В., Шваб К.В.
Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві   

Зайцева І.О., Павлюкова Н.Ф., Легостаєва Т.В., Мисюра А.О.
Ефективність застосування різних педагогічних прийомів на уроках біології залежно від психологічних характеристик учнів   

Коломійчук І.М.
Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови   

Комісаренко Н.О.
Зміст, форми і методи моніторингу якості організації виховної роботи у вищому навчальному закладі   

Кофан І.М., Бєлова Л.В.
Індивідуально-психологічні детермінанти педагогічної антиципації вчителів   

Олійник І.В.
Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів   

Передерій О.Л.
Система педагогічних впливів як чинник формування самооцінки старшокласників вальдорфської школи   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Беспарточна О.І., Зюман Г.Ю. 
Особливості застосування ділових ігор під час вивчення графічного дизайну студентами інженерних спеціальностей    

Богдан Ж.Б., Солодовник Т.О., Середа Н.В. 
Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності   

Бондаревська О.М.
Структура дидактичної моделі формування індивідуальних стратегій студентів у процесі викладання іноземних мов   

Борисенко В.В., Гагіна Н.В. 
Компетентнісне навчання в контексті мовної підготовки студентів вищої школи   

Верченко Л.С.
Проектування технології розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: концептуальний етап   

Волкова Н.П.
Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів   

Гаркуша І.В., Кравець Р.Е.
До формування культури мовлення особистості психолога-практика   

Горбань С.І.
Можливості інформаційно-комунікативних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису   

Демідова Ю.Є., Шахова Г.А.
Формування компетенцій з безпеки професійної діяльності як важлива складова підготовки магістрів у вищих навчальних закладах   

Знанецька О.М., Цвєтаєва О.В.
Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов   

Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Тарасова Т.В.
Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України   

Кондрашова О.В.
Організація особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовими практиками засобами дистанційної підтримки: досвід упровадження   

Макхулі Іхаб
Формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин як сучасна міждисциплінарна проблема   

Medynska S.I., Sokolova K.V.
The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards   

Ольховська А.С. 
Зміст та структура курсу «Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу»   

Pavlenko O.O., Triakina O.O., Timchenko-Mikhailidi N.S.
The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs   

Павлова В.А.
Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва   

Пінська О.Л.
Самопізнання як детермінанта професійного самовдосконалення майбутнього вчителя   

Піскова Ж.В., Козинець І.І.
Ділова гра «Організація бухгалтерського обліку» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів   

Прошкін В.В. 
Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ   

Пугач В.Б., Яремчук Л.І.
Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов   

Пучков І.Р.
Використання змішаного навчання при підготовці вчителів початкових класів   

Самодрин А.П.
До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання   

Cорока Н.А.
Психологічне обґрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців   

Тарнопольський О.Б.
Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм»   

Черевко С.В.
Удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної і неформальної освіти   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Кабанова М.Р., Плеханова Т.М., Черняк Н.О.
Про деякі інноваційні тенденції у навчанні іноземної мови у вишах України   

Твердохліб А.І.
Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти   

Tokarieva A.V.
Serious video games in foreign language education   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Лебідь О.В. 
Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top