Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Альохін М.М.
Еволюція функцій учнівського самоврядування в українській школі   

Дербак О.А.
Системно-історичний аналіз основних етапів становлення вищої педагогічної освіти в Республіці Молдова   

Заболоцький А.Ю.
Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України   

Зубкова Л.М.
Визначення сутності поняття «життєва компетентність» та її основних функцій   

Коркішко А.В.
Історико-педагогічний аспект категорії «імідж» у зарубіжному науковому просторі   

М’ясоїд г.І., Юсипіва Т.І.
Досвід використання комп’ютерних мереж у системі середньої освіти США   

Невмержицька О.В.
Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст   

Овчарук О.В.
Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства   

Сапожников С.В.
Аналіз концептуальних засад вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону   

Чепіль М.М.
Іван Франко про особистість вчителя крізь призму сьогодення   

ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Берестень Е.Е.
Грамматика на уроке немецкого языка   

Козинець І.І.
Особливості віртуального спілкування   

Кофан І.М., Нудель В.О.
Особливості прояву лідерських якостей у міжособистісних стосунках в юнацькому віці   

Лисенко Я.О.
Ціннісні орієнтації як показник якості життя студентів Академії музики   

Михлик О.О.
Активізація самостійного іншомовного говоріння на початковому етапі навчання   

Олійник М.М.
Щодо проблеми формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою та спортом   

Самодрин А.П.
Ціннісно-смислові орієнтири розвитку сучасної гімназії   

Хатунцева С.М.
Дидактична цінність педагогічних бар’єрів у процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення   

Черненко-Шнурко Д.А.
Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання   

Шусть В.В.
Концептуальна модель формування політичних цінностей молоді   

Ярощук Л.Г.
Креативність як компонент творчого потенціалу особистості майбутнього школяра   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Амеліна С.М., Тарасенко Р.О.
Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів на основі використання міжнародних інформаційних ресурсів   

Баюрко Н.В.
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів   

Беньковська Н.Б.
Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах   

Бобир С.Л.
Модель пропедевтичного курсу «Вступ до спеціальності «Мова і література (англійська)» для майбутніх педагогів   

Бойко Л.Г.
Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з туристичної діяльності на сучасному етапі   

Волкова Н.П., Устименко К.В.
Самостійна робота у процесі підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійно-педагогічної комунікації   

Гаркуша І.В., Синець А.М.
Світоглядні та психологічні передумови формування професійної ідентичності педагогів ВНЗ    

Греб М.М.
Проблеми й перспективи використання лекції як ефективної форми організації навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів   

Єщенко М.Г., Сипченко О.М.
Стан та проблеми довузівської підготовки в сучасних умовах   

Завалевський Ю.І.
Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності   

Кияшко О.В.
Переваги та недоліки використання on-line вправ при вивченні іноземних мов   

Князян М.О.
Система завдань з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов   

Кожушко С.П.
Використання інтерактивних технологій в системі підготовки фахівців туристичного бізнесу до професійної взаємодії   

Кравець Р.А.
Забезпечення полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі засобами комунікативного підходу на заняттях з іноземної мови   

Кучер С.Л.
Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій   

Lichman L.Yu.
Crisis of competence: some aspects of language education in meta-historical environment   

Мединська С.І.
Формування іншомовної компетентності як компонента професійної підготовки фахівців у галузі туризму   

Міщенко С.Г.
Методичний супровід професійного зростання викладача   

Ніколенко Л.М.
Роль емпатії у професійному самовизначенні корекційного педагога   

Олійник І.В.
Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи   

Oníschenko M.Y., Pliushchai A.A., Oníschenko G.A.
Particularidades organizativas del trabajo autónomo de los estudiantes-filólogos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera   

Pavlenko O.O., Triakina O.O., Timchenko-Mikhailidi N.S., Pugach V.B.
Assessment and development of professional competence of masters in customs service   

Пінська О.Л.
Формування у майбутнього вчителя невербальної поведінки у процесі навчання   

Примина Н.Н.
Критериальный аппарат оценивания языковых знаний и речевых умений будущих судоводителей   

Сиротін О.С., Мишак О.О.
Виховна позааудиторна робота з іноземної мови як засіб формування особистості майбутнього фахівця аграрної галузі   

Смаковський Ю.В.
Педагогічна культура вчителя як наукова проблема   

Сніца Т.Є.
Методичні рекомендації викладачам щодо формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників   

Сорока О.В.
Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери   

Сороквашин С.В.
Компоненти, критерії і показники розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі   

Тарнопольський О.Б.
Диверсификация конструктивистского подхода в преподавании английского языка для профессиональных целей в неязыковом вузе   

Тур О.М.
Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова   

Фрицюк В.А.
Готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку   

Черняк Н.О.
Професійно-педагогічна комунікація як інструмент формування особистості майбутнього фахівця у сфері соціальної роботи   

Шаркова С.Ф.
Про дослідження змін рівня задоволеності студентів заняттями з іноземної мови в рамках полікультурного навчання   

Шепеленко Т.Л.
Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики   

Шкурко О.В.
Роль письма в навчанні іноземних мов   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Деркач С.П.
Методологічні засади кооперативного навчання   

Попель О.В.
Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у немовних вишах   

Свідовська В.А.
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання   

Сторожук С.Д.
Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі   

Токарєва А.В.
Використання комп’ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Гребеник Т.В.
Стратегічне управління як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу.

Лебідь О.В.
Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top