Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Радченко Т.А.
Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ   

Чеховська М.В.
Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Біличенко Г.В.
Соціально-педагогічний супровід розвитку дитини в контексті гуманістичної парадигми освіти   

Карпенко О.Є.
Проблеми опіки над дітьми у Польщі у дослідженнях українських науковців (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)   

Кримчак Л.Ю.
Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи   

Петришин Л.Й., Лещук Г.В.
Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах   

Шацков П.А., Юмашева Т.А.
Историко-социологический анализ теории старения   

ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Алєко О.А.
Поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків у формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників   

Балюк В.Є.
Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури   

Борхович С.М.
Поняття «духовно-моральне виховання» в сучасному педагогічному просторі   

Дронова О.О.
Дитина у світі книги: педагогічні умови розвитку художньої творчості дошкільників   

Іванчук С.А.
Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи)   

Кульчицький В.Й.
Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст   

Литовченко Н.Ф.
Психологічна ситуація в контексті проблеми корекції   

Олійник О.М.
Щодо виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі   

Пісоцька М.Е.
Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст   

Савенко Д.О.
Тип прив’язаності як комплексне новоутворення в особистості матері   

Сеник А.М.
Виховний вплив позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді   

Сиренко А.Е.
Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по формированию уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста   

Славська Я.А.
Проблеми еколого-естетичного виховання учнів у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст   

Теплицька А.О.
Формування математичної культури учня як цільовий орієнтир в інноваційній шкільній освіті   

Фурт Д.В.
Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченні англійської мови   

Черняк Е.Б., Ёркина Н.В.
Индивидуальная адаптация инструменталистов разных типов темперамента к условиям исполнительской деятельности   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Аніскевич С.В.
Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні   

Безкоровайна Л.В.
Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України   

Білоус О.С.
Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ   

Боднар C.В.
Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів   

Бугра А.В.
Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів   

Варга Л.А.
Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі   

Волкова Н.П.
Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 «Професійна освіта»   

Вошколуп Г.Ю.
Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців   

Глузман А.В., Сапожников С.В.
Высшая педагогическая школа стран Черноморского региона: опыт системного анализа   

Грушка В.В.
Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід)   

Давидченко І.Д.
Актуальні питання психолого-педагогічних і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного й письмового переказу у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів   

Дзіман Г.М.
Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів   

Заболоцький А.Ю.
Проблема якості дистанційного навчання   

Івасюк Н.О., Бондаренко Є.В.
Наукові підходи до висвітлення суті професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації   

Каленик О.О., Цареградська Т.Л.
Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень   

Качмарчик С.Г.
Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених   

Козинець І.І., Журавель М.О.
Переваги та недоліки «мозкового штурму» під час колективного обговорення проблем   

Корж О.Ю.
Роль компетентності та компетенції у професійній взаємодії майбутніх стоматологів: теоретичний аспект   

Крамаренко Т.В., Резунова О.С.
Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів   

Лічман Л.Ю.
Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст   

Малоіван М.В.
Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей   

Маслова А.В.
Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів   

Medynska S.I., Sokolova K.V.
Specifics of methodological aspects of teaching English to research and educational personnel at higher educational institutions in the perspective of innovative development of Ukraine’s educational area   

Мишак О.О.
Гуманізація професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців-аграрників   

Miasoid G.I.
English, tourism and hospitality: an interdisciplinary lesson plan   

Нетьосов С.І.
До питання інформаційної компетентності студентів спеціальності «Корекційна освіта» ДНУ імені Олеся Гончара   

Олійник І.В.
Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми   

Пейчева О.О., Келембет Р.В.
Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ   

Піддубцева О.І.
Психологічні передумови формування професійно орієнтованої читацької німецькомовної компетентності у студентів-аграріїв   

Піцул К.С.
Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки   

Романюк С.М.
Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів   

Сиваш С.В.
Специфіка організації діалогічної взаємодії вчителів української мови та літератури у післядипломному педагогічному процесі   

Сиротін О.С.
Система роботи з формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови   

Сліпчишин Л.В.
Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах   

Сухін О.В., Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М.
Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою   

Тернавська Л.М., Шауерман О.А.
Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу   

Удовіченко Г.М.
Психолого-педагогічне розуміння понять професійної та професійно-педагогічної компетентності   

Устименко Ю.С.
Особливості професійної взаємодії стоматологів   

Черноватий Л.М., Купрієнко Ю.В.
Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів   

Шумський О.Л.
Деякі аспекти організації навчального процесу з іноземної мови на основі інформаційного навчального середовища   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Дмитренко О.М.
Проекти як форма організації міжособистісної безбар’єрної взаємодії суб’єктів іншомовної комунікації   

Тараненко Ю.К., Тарнопольский О.Б., Гайдар М.М., Єрмолаєва Т.В.
Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Лебідь О.В.
Деякі аспекти стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top