Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Демченко Ф.Г.
Щодо сутності феноменів «потенціал», «творчий потенціал», «творчий потенціал викладача».
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-8-12

Карпова М.Є.
Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-13-17

Корольова Л.В.
Сучасні проблеми системи вищої освіти Румунії. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-18-21

Короткова Л.І.
Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-22-28

Lichman L.Yu.
Linguistic / foreign linguistic competence concept scope: building genesis. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-29-33
Олексієнко Л.А.
Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-34-39

Сапожников С.В.
Система вищої педагогічної освіти Республіки Болгарія як галузь системного дослідження та об’єкт порівняльного аналізу. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-40-44

Таможська І.В.
Приват-доценти Новоросійського університету: науково-педагогічна діяльність та професійний розвиток (1901–1917 рр.). DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-45-50

Чеховська М.В.
Історико-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-51-55

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Балюк В.Є.
Використання метафоричних асоціативних карт на уроках української літератури як засіб формування креативної інтелектуальної особистості. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-56-52

Батраченко І.Г.
Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-53-68

Виселко А.Д.
Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-69-73

Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В.
Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-74-78

Надточій С.М.
Формування соціокультурної компетентності вчителя-словесника. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-79-83

Олійник І.В., Ноженко Ю.М.
Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-84-89

Олійник М.М.
Роль сім'ї у формуванні рухової активності дітей. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-90-94

Пінська О.Л.
Міжособистісні відносини як психологічний чинник педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій школі. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-95-100

Черевко С.В., Індиченко Л.С., Лопуга А.В., Плошинська А.А.
Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-101-108

Шепеленко Т.Л.
Теоретичні засади проблеми пізнавальної активності і самостійності студентів.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-109-115

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Avsiukevich Y.S.
Approach to research-teaching nexus in undergraduate education. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-116-122

Берестень Е.Е.
Обучение фонетике на уроке немецкого языка. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-123-126

Бірюкова Т.В., Федів В.І., Олар О.І., Микитюк О.Ю.
Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-127-130

Верченко Л.С.
Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: змістово-процесуальна складова. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-131-136

Волкова Н.П., Бикова В.О.
Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-137-147

Гаркуша І.В., Кайко В.І.
Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-148-155

Жданюк А.В.
Визначення рівня сформованості мотиваційного критерію готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності: констатувальний етап експерименту.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-156-162

Зірка В.В.
Підготовка студентів-перекладачів до моделювання смарт-текстів. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-163-169

Королецька Л.В.
Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-170-174

Локарєва Г.В.
Формування художньо-естетичного сприйняття як професійної якості в майбутнього художника-дизайнера. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-175-180

Мажец Б.В.
Протидія дискримінації в дошкільних навчальних закладах Польщі. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-181-186

Масалов Д.М.
Структура і зміст самостійної творчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-187-190

Мірошниченко В.М.
Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-191-196

Pavlenko O.O. , Triakina O.O. , Timchenko-Mikhailidi N.S. , Pugach V.B.
Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-197-203

Тарнопольський О.Б., Черняк Н.А., Сторожук С.Д.
Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-204-210

Феднова І.М.
Теоретичні аспекти готовності студентів-іноземців до навчання в українській вищій школі.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-211-217

Фрицюк В.А.
Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-218-222

Яворська Н.В.
Формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті стандартизації. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-223-228

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Liontas John I.
Through the looking glass: a second look at understanding idiomaticity in CALL.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-229-237

Єщенко М.Г.
Використання web-ресурсів при викладанні курсу «Трудове право України» у ВНЗ Донецької області.
DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-238-243

Кожушко С.П.
Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-244-249

Осацька Ю.Є., Козинець І.І.
Ділова гра «Складання кошторису будівельного проекту» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-250-254

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Лебідь О.В.
Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. DOI 10.32342/2522-41-5-2017-0-14-255-263

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
Top