Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Альохін М.М.
Теорія та практика тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів приватних закладів освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-1

Гаврилюк Н.М.
Генезис психолого-педагогічного поняття «професійна ідентичність». DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-2

Губарєва Д.В.
Соціальна компетентність в умовах сучасної початкової школи України. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-3

Даценко О.А.
Теоретичні засади дослідження проблеми самоефективності як психологічного феномена. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-4

Казакевич О.І.
Сучасні імовірнісні підходи до лідерства та їх впровадження у закладах вищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-5

Каленик О.О., Цареградська Т.Л.
Соціально-психологічна адаптація іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-6

Красильников И.А.
Экзистенциальная жизнеспособность личности как профессионально значимое качество педагога. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-7

Матвієнко О.В., Цихмейструк О.М.
Особливості організації навчання «через» демократію в освітньому середовищі закладів освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-8

Петренко С.І.
Аналіз проблеми безпечної роботи учнів початкових класів у мережі Інтернет. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-9

Пічурін В.В.
Особливості функціонального стану студентів спеціальної медичної групи. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-10

Розлуцька Г.М., Сокол М.О., Гавриленко Т.Л.
Принцип полікультурності в організації освітнього простору ураїнського дошкілля. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-11

Таможська І.В.
Підвищення фахового рівня професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України: методичний аспект (друга половина ХІХ ст.). DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-12

Труляєв Р.О.
Ціннісні настанови дорослого як джерело творення особистості дитини: культурно-історичний контекст. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-13

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бабкін В.В.
Структура інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-14 

Винарчик М.П.
Білінгвальна освіта і викладання культур: австрійський контекст. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-15 

Горбань О.Д., Письменна І.І., Щербицька В.В.
Інтегрований підхід до вивчення іноземної мови у ЗВО. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-16 

Гром О.А.
Ігрові технології як засіб формування готовності майбутніх маркетологів до командної взаємодії у процесі фахової підготовки. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-17 

Дербак О.А.
Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії засобами проектних технологій. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-18 

Карпова М.Є.
Компонентно-структурний аналіз феномена «готовність майбутніх педіатрів до роботи в команді». DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-19 

Кірюхіна М.В.
Модель гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі у закладах вищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-20 

Козинець І.І., Волкова М.А.
Проблема професійної компетентності правника митниці. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-21 

Корольова Л.В.
Впровадження крос-культурного компонента у підготовку вчителів іноземної мови в університетах Румунії. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-22 

Лавніков О.А., Лесик А.С.
Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-23 

Лещенко Т.О., Жовнір М.М., Асламова М.В.
Осучаснення формату вишівського викладання: досвід використання соціально-мережевого контенту. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-24 

Лукацька Я.С.
Особливості навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-25 

Мединська С.І.
Розвиток та оцінювання soft skills при формуванні іншомовної компетентності у здобувачів вищої освіти в галузі туризму, готельно-ресторанної справи та міжнародного бізнесу. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-26 

Наход С.А.
Інклюзивна компетентність у складі «soft skills» майбутніх педагогів початкових класів. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-27 

Олексієнко Л.А., Луканська Г.А.
Компетентнісна парадигма професійної підготовки перекладачів в університетах Австрії. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-28 

Олійник І.В.
До питання формування у майбутніх соціальних працівників соціально-реабілітаційної компетенції. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-29 

Попенко Н.В.
Технологія організації соціально-гуманітарної підготовки майбутніх магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-30 

Резван О.О., Кравець Р.Е.
Стратегії організації іміджеформувальної діяльності майбутніх політологів. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-31 

Сапожников С.В.
Сучасна система підготовки педагогічних кадрів у республіці Грузія у контексті реформування вищої школи. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-32 

Сліпчишин Л.В.
До проблеми навчання професійно спрямованого дизайну продукції. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-33 

Сукач Т.М., Чуйков А.С., Бірюкова Т.В.
Застосування визначеного інтеграла у формуванні професійних компетентностей здобувачів вищої та передвищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-34 

Tarnopolsky O.B., Kabanova M.R., Mikhlik O.O.
Ukrainian-English-German cultural matches and mismatches: Guidelines for teaching German culture to tertiary linguistic students learning German as the second foreign language after English as the first one. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-35 

Ткаченко Т.В., Шумська О.О.
Підготовка студентів-ансамблістів до концертного виступу. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-36

Фрицюк В.А., Фрицюк В.М.
З досвіду розвитку креативності майбутніх педагогів-музикантів у класі акордеона. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-37 

Фрумкіна А.Л.
Формування педагогічної і психологічної компетентностей майбутніх вчителів початкових класів. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-38 

Шаравара В.В.
Формування прогностичної компетентності студентів як сучасна наукова проблема. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-39 

Шкляєва Г.О.
Теоретичні засади підготовки майбутніх педагогів у контексті глобалізації освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-40 

Шумейко З.Є.
Упровадження технології розвитку критичного мислення в професійну підготовку фахівців державної кримінально-виконавчої служби. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-41 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Kramarenko T.V.
Modern information, communication and interactive technologies for foreign language teaching. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-42 

Чорнобай В.Г.
Інтерактивне навчання англійської мови: комунікативні ігри, таблиці та схеми. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-43 

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Волкова Н.П., Лебідь О.В.
Організація управлінської практики майбутніх магістрів з управління закладом освіти у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-44 

Кравченко М.В., Кравченко Л.А.
Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи фінансово-економічної безпеки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-45 

Top