Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Гауряк О.Д., Богданюк А.М., Киселиця О.М.
Шляхи творчої реалізації ідей Г. Ващенка щодо виховання волі і характеру в процесі фізичного виховання у практиці учителя фізичної культури сучасної школи. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-1

Лесик А.С., Корнєєв Д.Є.
Ідеї полікультурності та їх реалізація в освітньому середовищі закладу вищої освіти. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-2

Мединська С.І.
Полікультурна, мультикультурна та міжкультурна компетентності: порівняльний аналіз на основі світового досвіду. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-3

Скрипник Л.М.
Сутність та особливості консалтингу в сучасній освітній діяльності. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-4

Таможська І.В.
Зміст поняття «науково-педагогічна діяльність» в контексті сучасної парадигми освіти. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-5

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Васильєва М.П., Романова І.А.
Практики надання соціальних послуг у дистанційному режимі. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-6

Олійник І.В.
Соціальна реабілітація як один із напрямів професійної діяльності фахівця із соціальної роботи. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-7

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Гаркуша І.В., Дубінський С.В.
Щодо проблеми соціального розвитку дітей з порушеннями слуху. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-8

Переворська О.І., Кобзєва І.М.
Формування комунікативної компетентності як складової підготовки дітей з мовленнєвими порушеннями до шкільного навчання. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-9

ПСИХОЛОГІЧН І (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ) АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Безуглий В.В., Лисичарова Г.О.
Особливості формування картографічної компетентності в учнів 10-х класів засобами підручника географії. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-10

Карапетрова О.В.
Вплив рівня розвитку соціального інтелекту на вибір стратегії реагування у конфліктних ситуаціях. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-11

Пащенко В.В.
До питання сутності та змісту мотивації нових членів професійної групи: теоретичний огляд. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-12

Прокопенко А.В., Рава В.М.
Тренування робочої пам’яті майбутніх перекладачів. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-13

Сапожников С.В., Довев Марк
Теоретичні проблеми формування моральних цінностей учнівської молоді в реаліях сьогодення. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-14

Фролова Н.В.
Психологічні особливості статевого повсякденного стресосприйняття в студентському віці. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-15

Храбан Т.Є.
Психологічні перспективи життєстійкості курсантів військових вищих навчальних закладів. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-16

Юдіна А.В.
Модель мотивації успіху в працівників виробничих колективів: зміст та аналіз компонентів. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-17

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Авер’янова Н.М..
Дослідження динаміки готовності викладачів до організації дистанційного та змішаного навчання. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-18

Волкова Н.П., Лаврентьєва О.О.
Формування професійних домагань майбутніх психологів у процесі вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи». 10.32342/2522-4115-2021-2-22-19

Берестень О.Є., Плющай О.О.
Групова робота на уроці іноземної мови. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-20

Derbak О.A., Pecherna K.Yu., Yakovleva T.I.
The experimental verification of pedagogical conditions of future tourism bachelors preparation for professional interaction by means of project technologies. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-21

Друшляк М.Г.
Методи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-22

Ключник Р.М.
Соціально-політичний дискурс у контексті викладання англійської мови. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-23

Kramarenko T.V.
Pecularities of the professional dialogue mediated by modern means of telecommunication in the process of training future specialists in economics. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-24

Лавніков О.А.
Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх перекладачів: міжнародний контекст. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-25

Лебідь О.В., Цуркан Л.В.
Професійна самореалізація вчителя початкових класів: дефінітивний аналіз поняття. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-26

Lukatska Ya.S.
Formation of foreign students’ social competence – SWOT analysis. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-27

Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В.
Методологія розробки освітньої програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-28

Павлова Н.С.
Використання методичних задач у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-29

Tarnopolsky O.B., Storozhuk S.D.
Global English accents and non-native English teachers. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-30

Фабрична Я.Г.
Сучасні тенденції у професійній підготовці майбутніх перекладачів. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-31

Файермен О.О.
До питання про вимоги до майбутніх фахівців соціономічної сфери. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-32

Шкурко О.В., Амічба Д.П., Клименко Т.А.
Місце англійської мови в процесі навчання іноземних студентів української. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-33

Юсипіва Т.І., М’ясоїд Г.І.
Метод проєктів як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у процесі навчання екології. 10.32342/2522-4115-2021-2-22-34

Top