Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Дубчак Л.М.
Концепція творчої ресоціалізації Марека Конопчинського   

Лучанінова О.П.
Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в умовах соціально-гуманітарної кризи   

Невмержицька О.В.
Мистецтво життєтворення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського   

Samochwal O.O.
Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland   

Сапожников С.В.
Особливості сучасної вірменської системи підготовки педагогічних працівників   

Сиротін О.С.
Аналіз досвіду професійної підготовки викладачів вищої школи у США   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Карпенко О.Є.
Прийомна сім’я як інституційна форма опіки над дітьми у Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)   

Кримчак Л.Ю.
Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт у їх підготовці до самостійного життя   

Курінна С.М.
Педагогічний супровід процесу соціалізації дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу   

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Антибура Ю.О.
Індивідуальне навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічна проблема   

Коваль Н.І.
Громадянське виховання старшокласників з порушеннями інтелекту в психолого-педагогічній літературі   

Ніколенко Л.М.
Педагогічна підтримка процесу формування соціально спрямованих лідерських якостей майбутніх корекційних педагогів   

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Батраченко І.Г.
Основні підходи до навчання життєвої антиципації   

Бухало О.Л.
Організаційно-педагогічні умови емоційного виховання дітей раннього віку   

Дніпрова О.А.
Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку   

Коршевнюк Т.В.
Субъект-субъектное и субъект-объектное взаимодействие как психологическая основа формирования содержания школьного биологического образования   

М’ясоїд Г.І.
Виїзний міждисциплінарний урок: професійна орієнтація та її варіації   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Білоус О.С.
Творча активність як важлива характеристика професіоналізму сучасного педагога музики   

Бондаревська О.М.
Реалізація положень компетентнісного підходу у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів   

Волкова Н.П.
Визначення основних функцій, рис та якостей сучасного педагога в руслі виховання соціально здорових школярів   

Гальченко О.Ю.
Використання активних методів у навчанні професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах   

Демченко Д.І.
Компетентнісний підхід до професійної підготовки представника юридичної професії   

Кожушко С.П.
Формування компетентності майбутніх фахівців у сфері туризму до професійної взаємодії (педагогічні умови)   

Козинець І.І.
Культура мовлення як показник загальної культури особистості   

Лашкул В.А.
Експериментальне дослідження професійно-етичної підготовки майбутніх лікарів ветеринарної медицини   

Мантуло Н.Б.
Історичні витоки формування соціальної відповідальності   

Меняйло В.І.
Підготовка фахівців дослідницько-інноваційного типу як головне завдання вищої освіти   

Мишак О.О.
Педагогічна діяльність викладача вищого аграрного навчального закладу в умовах гуманізації освіти   

Мовчан Д.О.
Структура електронного навчання всесвітньої митної організації   

Олійник І.В.
Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи   

Pavlenko O., Timchenko-Mikhailidi N., Triakina O., Pugach V.
The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations   

Пахомова Т.А.
Использование художественных текстов в процессе формирования у студентов-магистрантов профессиональной иноязычной компетентности филолога   

Пейчева О.О., Келембет Р.В.
Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів на заняттях з іноземної мови   

Петришин Л.Й.
Педагогічна стратегія професійної підготовки креативних соціальних педагогів   

Погромська Г.С., Махровська Н.А.
Методичні аспекти викладання дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» для студентів-інформатиків   

Самодрин А.П.
Профільно-професійний вимір освіти у регіоні   

Сущенко Р.В.
Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту   

Теплицька А.О.
Задача як вид навчального завдання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів   

Токарєва А.В., Яланська М.М., Кузнецова К.С.
До питання визначення сучасного стану медіаосвіти в Україні   

Чеховська М.В.
Аналіз професійної підготовки педагогічних кадрів Республіки Болгарія   

Shauerman O.
Creative approaches and methods in English language teaching: a practical view   

Шишко А.В.
Комунікативна компетенція як складова педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови   

Шкурко Е.В.
К проблеме обучения аннотированию текстов   

Stifurak W.E.
Psychologische merkmale der berufsausbildung der künftigen fachkräfte der tourismusindustrie   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ващило О.В.
Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення   

Муц Л.Ф.
Технології «E-learning» в системі мовної підготовки іноземних громадян   

Розумна Т.С.
Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ   

Shtifurak A.V.
CLIL: subject – matter and language learning integration   

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Зірка В.В., Бикова В.О.
Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця   

Кондрашова О.В.
Педагогічне проектування: стан та перспективи   

Матюха Г.В., Ланцева В.С.
Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови   

Сущенко Л.О.
Педагогічні інновації: від стратегії до реалізації   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top