Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ПЕДАГОГІКА


Амеліна С.М.
Розвиток культури мовлення як складової культури професійного спілкування   

Вакуленко В.М.
Індивідуально-творчий підхід у формуванні інноваційної спрямованості особистості педагога   

Васильєва М.П.
Деонтологічний компонент підготовки сучасного педагога в умовах вищого навчального закладу   

Волкова Н.П.
Формування пізнавальної потреби майбутніх соціальних педагогів в оволодінні професійною комунікацією   

Кнодель Л.В.
Соціальні професії жінки в Німеччині XIX – початку XX ст   

Подберезський М.К.
Характеристика особливостей педагогічної взаємодії   

Фунтікова О.О.
Майбутньому педагогу про динамічні моделі розвитку дитини дошкільного віку   

Хриков Є.М.
Моделювання процесу управління якістю самостійної роботи студентів   

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Багрова Н.М., Борисевич И.П., Михлик О.А.
Некоторые аспекты обучения устному переводу   

Беспалова Н.В.
Oсобливості соціально-психологічної адаптації випускників програм міжкультурного обміну   

Давыденко Ю.Е.
Плюрилингвизм в контексте обучения иностранным языкам   

Караєва Т.В.
Координація дій студентів при створенні проектів у процесі навчання ділової англійської мови   

Крат О.І.
Компоненти системи навчання іноземної мови професійного спрямування через зміст професійної діяльності   

Липська І.І.
Теоретичні передумови формування англомовної компетенції у студентів-магістрів економічних спеціальностей для вирішення професійних завдань   

Мединська С.І.
Тестування як засіб організації та реалізації диференціації навчання при викладанні іноземних мов у немовному ВНЗ   

Нестеренко О.А.
Модель навчання, критерії оцінювання та результати експериментального дослідження використання Інтернет-ресурсів у викладанні другої іноземної мови (на прикладі іспанської)   

Сліпченко Л.Б.
Експериментальна перевірка ефективності навчання англомовної бізнес-телефонії студентів-економістів   

Тарнопольський О.Б.
Модель конструктивістського навчального процесу з англійської мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ (на прикладі підручника Psychological Matters)   

Шуневич Б.І.
Порівняльний аналіз ранніх зарубіжних теорій дистанційного навчання   

ПСИХОЛОГІЯ

Батраченко І.Г., Лоза О.О.
Перфекціонізм як теоретична та практична проблема професіоналізації державного службовця   

Блискун О.О.
Підвищення валідності психологічних досліджень у мережі Internet   

Гуртовая Ю.В.
Исследование связи значимой для человека сказки и его жизненного пути   

Дніпрова О.А.
Психосоматичні та соматопсихічні співвідношення у хворих при різних формах ішемічної хвороби серця   

Єрмолаєва Т.В.
Оцінна тривожність і типи психологічного захисту студентів   

Ілларіонова О.П.
Проблема мотивації батьків у дитячій ігровій психотерапії   

Кириченко В.В.
Психологічний аналіз діяльності управлінця в умовах конкурентного середовища (на моделі організаційно-діяльнісної гри)   

Пальм Г.А.
Психосемантический анализ понятия «смысл жизни»   

Рибко Л.О.
Взаємозв’язок самооцінки та надмірної ваги у людини   

Сурякова М.В.
Роль самостійної роботи у професійній підготовці фахівця   

Ярушина Т.А.
Вікові та статеві особливості креативності у підлітковому віці   

Top