Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Вошколуп Г.Ю.
Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів.

Диса О.В.
Педагогічна система як основа розвитку особистісної зрілості студентів.

Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Плющай І.В.
Методичні аспекти формування предметних та комунікативних компетентностей іноземних слухачів при вивченні фізики на підготовчих відділеннях.

М’ясоїд Г.І., Юсипіва Т.І.
Формування життєвих компетентностей у зв’язку із засвоєнням цілей сталого розвитку у процесі інтегрованого навчання у середній та вищій школах (на прикладі дисциплін «Іноземна мова» та  Біологія»). 

Сапожников С.В.
Психологічна підготовка майбутнього учителя до спілкування з учнями: основні завдання.

Федів В.І., Олар О.І., Шинкура Л.М., Єгоренков А.І.
Медична і біологічна фізика як складова просвітницької роботи у боротьбі з тютюнопалінням.  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Альохін М.М.
Соціально-емоційне навчання (sel-program) як предикатор вибору ненасильницьких стратегій поведінки серед старшокласників.

Гаркуша І.В., Кайко В.І.
Детермінанти стійкості військових ЗСУ до бойового стресу.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Нетьосов С.І., Ляшенко В.В.
Шляхи забезпечення освіти особливої дитини в умовах інклюзії.  

Переворська О.І., Приходько Т.П., Кобзєва І.М.
Ефективність корекційної роботи студентів з дітьми дошкільного віку з ускладненими мовленнєвими порушеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Берестень Е.Е.
Лингвострановедение на уроке иностранного языка.

Бірюкова Т.В., Остафійчук Д.І.
Використання елементів історизму при вивченні медичної та біологічної фізики.  

Верітова О.С.
Забезпечення фасилітації потоків емоційної інформації у педагогічній діяльності викладачів вищої школи.

Волкова Н.В.
Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у закладах професійно-технічної освіти.

Волкова Н.П.
Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання.

Давидченко І.Д.
Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема.

Іванова О.А.
Форми прояву активної професійної позиції фахівців сфери послуг.

Ключник Р.М., Опалева О.И.
Использование рекламных материалов в процессе обучения иностранному языку.

Маслій О.М.
Умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння.

Олійник І.В.
Використання коучинг-технології в процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури.

Письменна І.І.
Імплементація зарубіжного досвіду щодо використання принципів інтегрованого навчання у вищій школі.

Пінська О.Л.
Особистісно орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів.

Попов Р.А.
Сукупність організаційно-дидактичних умов реалізації моделі системи розвитку автономності студентів.

Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б.
Формування перекладацької компетентності у процесі підготовки студентів економічного профілю.

Тарнопольський О.Б., Сторожук С.Д., Бредбієр П.В.
Зміни парадигм навчання в історії методики викладання іноземних мов: з ХІХ сторіччя до наших днів.

Фрицюк В.А., Герасимова І.Г.
Професійна мобільність у контексті підготовки майбутніх педагогів до професійного саморозвитку.

Шепеленко Т.Л.
Психологічна готовність майбутніх фахівців юридичного профілю до професійного самовизначення.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Шамоня В.Г., Бєсєдін І.О., Острога М.М
Неформальна освіта на платформі Udemy: аналіз курсів з вивчення 3D-графіки.

УПРАВЛІНСЬКІ  ТА  ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Джі Йон Бе
Глобалізація корейської освітньої системи та просування корейської мови в Україні (досвід регіону Придніпров’я).

Кузьменко Ю.А.
Проблема вияву лідерської позиції в ході контекстної практичної підготовки та стажування майбутніх магістрів з управління навчальним закладом.

Лебідь О.В.
 Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури.

Черевко С.В., Черевко А.Д., Суркова О.Б., Подолкіна З.К., Лопуха А.В.

Реанімаційні реформи в Україні: логічна структура програми зі зниження загрози здоров’ю нації.

Top