Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Білоножко О.В.
Теоретичні засади педагогічної культури вчителя. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-1

Гаркуша І.В., Крижановський А.Є.
Самоактуалізація, самовизначення та самореалізація як рушійна сила кар’єрної спрямованості. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-2

Грушка В.В., Руденко А.В.
Формування географічних знань в учнів закладів загальної середньої освіти при застосуванні актуальних методів і технологій. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-3

Карапетрова О.В.
Використання методів арт-терапії у роботі психолога з корекції тривожних станів особистості. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-4

Кірюха К.І.
Еволюція понять «громадянство» та «громадянська відповідальність» в історії Cтародавнього світу та добу Cередньовіччя. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-5

Лілік О.О.
Стратегіальність як базовий принцип професійно-педагогічної діяльності. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-6

Нелін Є.В.
Соціально-виховні погляди і педагогічна діяльність Гомера Лейна (1875–1925). DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-7

Одишария Л., Байер О.А.
Развитие идей теории установки Д.Н. Узнадзе в работах его современников, учеников и последователей. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-8

Podoliak M.V.
Stefan Baley’s personality and scholarly achievements in the field of child and childhood research. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-9

Черняк Є.Б., Вольська Ю.В., Міщенко С.П., Йоркін В.В.
Методичні аспекти розвитку музично-слухових уявлень учнів молодших класів мистецьких шкіл. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-10

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Базиленко А.К., Гребенюк А.О.
Можливості вдосконалення соціальної роботи з людьми з інвалідністю на селі (на основі зарубіжного досвіду). DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-11

Вошколуп Г.Ю., Шура Н.О.
Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду підготовки фахівців із соціальної роботи. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-12

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Переворська О.І., Абагян Е.С.
Ефективність корекційної роботи зі слабозорими дітьми дошкільного віку. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-13

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Берестень О.Є., Плющай О.О.
Парна робота на уроці з іноземної мови. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-14 

Биконя О.П.
Модель організації дистанційного навчання курсантів економічних спеціальностей англійської мови. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-15 

Бірюкова Т.В., Сукач Т.М., Яровий І.М.
Застосування диференціальних рівнянь у формуванні професійних компетентностей у здобувачів вищої та передвищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-16 

Бобир О.І.
Педагогічні умови формування художньо-естетичного світобачення майбутніх художників у процесі фахової підготовки. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-17 

Винарчик М.П.
Сучасні проблеми мультилінгвальної Європи: освітній контекст. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-18 

Волкова Н.П., Лебідь О.В.
Формування комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-19 

Грицкевич П.С.
Методика проведення англомовних творчих майстерень під час вивчення ділової іноземної мови. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-20 

Дутін Цзю
Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-21 

Карпова М.Є.
Технологія підготовки майбутніх педіатрів до роботи в команді засобами інтерактивних методів навчання. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-22 

Ковальова-Гончарюк Л.О.
Структурні компоненти інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-23 

Лавніков О.А.
Особливості індивідуального стилю професійної діяльності перекладача: результати опитування. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-24 

Manjakina T.I., Michlik O.O.
Kommunikatives lesen und nacherzählen beim beruftsorientierten fremdsprachenunterricht (auf dem stoff der deutschen sprache). DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-25 

Мединська С.І.
Командна робота як основний фактор розвитку глобальних навичок при формуванні іншомовної компетентності у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, туристичного бізнесу та міжнародних відносин. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-26 

Олійник І.В.
Самоменеджмент як технологія професійного саморозвитку та формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-27 

Письменный Т.Е., Павлович М.Г., Тяпина Ю.О.
Формирование гибких навыков у будущих переводчиков с испанского и итальянского языков в контексте кросс-культурного взаимодействия. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-28 

Поясок Т.Б., Беспарточна О.І.
Формування позитивного іміджу майбутнього викладача вищої школи як складова його професійної підготовки. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-29 

Прахова С.А., Даценко О.А., Семенов К.А.
Дистанційне навчання у просторі сучасних освітніх систем: психологічний контекст. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-30 

Тарнопольський О.Б., Сторожук С.Д.
Експериментальне дослідження проєктно-комп’ютерної технології навчання англомовного академічного письма студентів мовного ЗВО. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-31 

Фрумкіна А.Л.
Формування предметно-змістової компетентності майбутніх учителів початкових класів. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-32 

Чайка О.М. Кушнєрьова М.О.
Використання інноваційних педагогічних технологій у методичній підготовці майбутнього вчителя зарубіжної літератури. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-33 

Чжен Дай
Теоретичний аналіз сутності професійної підготовки майбутніх фахівців анімаційного дизайну. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-34 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключник Р.М.
Використання медійних матеріалів у процесі навчання англійської мови: інтерпретація загальнодидактичних принципів. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-35 

Наход С.А.
Педагогічний дизайн як засіб підвищення мотивації студентів у процесі e-learning. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-36

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Лаврентьєва О.О., Арбузова А.А.
Імідж керівника закладу освіти: ретроспективний аналіз змісту поняття. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-2-20-37 

Top