Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Вощевська О.В.
Взаємозв’язок особистісних якостей викладача і ефективності засвоєння навчального матеріалу студентами. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-1

Гейна О.В., Ковальська Н.А.
Гуманістичний потенціал аксіологічного підходу в процесі навчання іноземної мови. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-2

Грушка В.В.
Інтерактивні технології дистанційного навчання на уроках географії. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-3

Кульчицький В.Й.
До питання моніторингу ефективності патріотичного виховання школярів. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-4

Литвин А.В., Руденко Л.А.
Формування психологічної готовності курсантів ЗВО ДСНС до діяльності в ризиконебезпечних обставинах. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-5

Лукацька Я.С.
Аналіз поняття «соціальна компетентність особистості» в українських та зарубіжних наукових працях. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-6

Науменко С.С.
Робота з обдарованими дітьми у Китаї: наукові розвідки і теоретико-методичні підходи. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-7

Наход С.А.
Предиктори прокрастинації у професійній діяльності фахівців соціономічних професій. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-8

Сапожников С.В., Теплицька А.О.
Порівняльний аналіз напрямів історичного розвитку систем вищої освіти України та Грузії. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-9

Токарєва А.В., Чижикова І.В.
Сучасні підходи до формування громадянської компетентності студентів: міжнародний та національний контексти. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-10

Хоменко О.В.
Дослідницька діяльність на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетенцій учнів. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-11

Шумський О.Л.
Зарубіжний досвід лінгвосамоосвіти (друга половина ХХ століття). 10.32342/2522-4115-2021-1-21-12

Юсипіва Т.І., Міняйло М.О., М’ясоїд Г.І.
Ефективність позашкільної освіти у формуванні предметних компетентностей з біології та здоров’я людини в учнів базової середньої школи. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-13

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Потапюк Л.М.
Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-14

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Волкова Н.П., Лебідь О.В.
З досвіду впровадження освітньо-наукової програми «Професійна освіта» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 10.32342/2522-4115-2021-1-21-15

Друшляк М.Г.
Сутність та структура візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-16

Казакевич О.І.
Діагностика вихідного рівня сформованості лідерської компетентності майбутніх маркетологів. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-17

Калинюк Н.М., Романюк Л.М., Романюк Н.Є.
Щодо питання перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу під час підготовки магістрів громадського здоров’я. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-18

Козирєва І.М.
Стохастичні задачі і прикладна спрямованість у навчанні математики. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-19

Куц М.О.
Технологічні підходи в навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-20

Liakh T.L
Society, trapped values and future of humanity in Europe: the lessons for Ukraine. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-21

Мартинова Р.Ю., Фрумкіна А.Л.
Моделювання процесу формування методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи для викладання освітніх дисциплін іноземною мовою. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-22

Мединська С.І.
Розвиток критичного мислення при формуванні іншомовної компетентності в підготовці фахівців для індустрії гостинності, туризму та міжнародного бізнесу. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-23

Олійник І.В.
Інформаційна компетентність майбутніх докторів філософії як інтегративний показник ефективної дослідницької діяльності. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-24

Письменний Т.Є.
Підготовка майбутніх перекладачів до крос-культурної взаємодії в іспано-італійському середовищі крізь призму філософської науки. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-25

Полішко Н.Є., Блинова Н.М.
Англомовний путівник як матеріал для здобуття професійних компетенцій студентами туристичних спеціальностей (на прикладі серії видань Awesome Ukraine). 10.32342/2522-4115-2021-1-21-26

Рибалка Н.В.
Дидактика роботи з відеоматеріалами у процесі вивчення німецької мови. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-27

Слуцький Я.С.
Лінгво-культурна адаптація іноземних студентів в університеті Каліфорнії в Лос-АнджелесІ (University of California, Los Angeles, UCLA). 10.32342/2522-4115-2021-1-21-28

Тарнопольський О.Б., Сторожук С.Д.
Комунікативна культура іншомовного спілкування та її співвідношення з формуванням вторинної мовної особистості тих, хто навчаються у курсах іноземних мов. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-29

Тимощук Г.В.
Теоретичні основи готовності до професійного саморозвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-30

Федів В.І., Олар О.І., Бірюкова Т.В., Микитюк О.Ю., Кульчинський В.В.
Використання кейс-методу під час вивчення дисципліни «Медична та біологічна фізика». 10.32342/2522-4115-2021-1-21-31

Щербицька В.В., Письменна І.І.
Дистанційне навчання в процесі вивчення іноземних мов у ЗВО: досвід роботи. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-32

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Каленик О.О., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л.
Управління пізнавальною діяльністю іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України при вивченні загальних дисциплін. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-33

Надточій С.М.
Формування готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в ЗЗСО як педагогічна проблема: теоретичний огляд. 10.32342/2522-4115-2021-1-21-34

Швардак М.В.
Зміст та структура авторської навчальної дисципліни «Технології педагогічного менеджменту». 10.32342/2522-4115-2021-1-21-35

Top