Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Биконя О.П., Шендерук О.Б., Борисенко І.В., Ігнатович Т.З.
Організація дистанційного англомовного навчання майбутніх юристів в умовах воєнного стану. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-1

Волкова Н.П., Лебідь О.В.
Формування ціннісного ставлення майбутніх фахівців соціономічної сфери до професійної діяльності у процесі фахової підготовки. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-2

Воронько В.В., Вороновська Л.П.
Принципи організації навчальної діяльності в українських університетах, що перебувають у зоні бойових дій. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-3

Лаврентьєва О.О., Крупський О.П.
Психолого-педагогічні засади формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх фахівців. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-4

Кучер С.Л.
Методичне забезпечення навчання майбутніх педагогів проєктування інформаційного освітнього середовища у процесі професійної підготовки. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-5

Олійник І.В.
Методологічні підходи формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-6

Щербицька В.В., Письменна І.І., Голяк В.І.
Розвиток критичного мислення студентів під час занять з іноземної мови у ЗВО. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-7

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Вошколуп Г.Ю.
Психологічні особливості реадаптації посткомбатантів після повернення із зони бойових дій. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-8

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Сапожников С.В., Теплицька А.О.
Науково-практичні підходи до формування готовності майбутніх фахівців соціономічної сфери до соціальної підтримки батьків дітей з особливими потребами. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-9

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Гаркуша І.В., Васильєва А.Ю.
Комунікативні бар’єри громадян України під час спілкування іноземною мовою. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-10

Пінська О.Л.
Психологічні аспекти самореалізації особистості. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-11

Ролінська О.Г.
Мотиваційне спрямування у підготовці майбутніх учителів музики. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-12

Романишина Л.М., Крищук Б.С., Поліщук О.С.
Здоров’язбережувальна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-13

Федів В.І., Олар О.І., Бірюкова Т.В.
Психолого-педагогічні особливості викладання дисципліни «Медична та біологічна фізика». DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-14

Shuba L., Shuba V., Shuba V.
Health methodology for reducing anxiety and supporting the functional health of children. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-15

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ  ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Красюк І.О., Удріс І.М.
Концепція інформаційно-когнітивного середовища як методологічна основа професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах діяльності закладу вищої освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-16

Скрипник Л.М.
Педагогічні умови організації інформаційно-консультативного середовища закладу освіти: інноваційні підходи та вектори розвитку. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-17

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Цись О.О., Архипов І.О.
Використання інформаційних технологій у профільній підготовці студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-18

Кучма О.І., Філатов С.В.
Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців автотранспортного профілю з використанням технологій дистанційної навчальної взаємодії. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-19

Леонова А.О., Слюсаренко М.А.
Готовність майбутніх фахівців соціономічної сфери до використання цифрових технологій у професійній діяльності як педагогічна проблема. DOI: 10.32342/2522-4115-2022-2-24-20

Top